โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 34 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 46 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -12 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองหงส์พิทยาคม

จำนวน 52

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 5 2 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 6 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 22 24 46
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
3
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
1
2
0
0
6 ศิลปะ
3
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
19
10
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายยุรนันท์ ปั้นนอก  ครู ชำนาญการ
3
21.00
2 นางวรรณภา ตระกูลกิตติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางบาหยัน สุพิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายขจรเกียรติ สุพิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสวยสม ปริมาณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายวีรชัย กล้าหาญ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางชญาดา สรสิงหนาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอุดมเดช อัครเวชพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวญมนภัทร ประราชิโก  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวสมหมาย สาระเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายประเทือง สีนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายวีระยุทธ ปริมาณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายญาณกร สรสิงหนาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายอาทร ประสิทธินอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสุนิสา ทัดไพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายนาฏกนิษฐ์ ทิศทะษะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายจำนงค์ บุตรพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายศรายุทธ ไกรพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางพริษา ศรีหามาตย์  ครู ชำนาญการ
0
20 นายวรพงษ์ พั่วคูขาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายวิชานนท์ เทียมทะนง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางศุภาพักตร์ งามดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวพรพิมล พาราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางวิจิตรา เอี่ยมสร้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวปราณี เรืองนา  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวสุภัทรา นาถัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวจิริยา สมเสร็จ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายปียกรณ์ ทวดอาจทินสีห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางกิรนันท์ญา สุขสานติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายวิทยา ทองอยู่  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวจุติมาพร ดีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวสุกานดา ชัยปลัด  ครู ชำนาญการ
0
34 นายสามารถ สินธนาวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวภัทราภรณ์ พิรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 ว่าที่ร้อยตรีเศกสันต์ จันทวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายคฤหัส ทรายหมอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวศิริวรรณ แก้วอำไพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายอัครพลชัย คาดหมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวกิตติมาพร โตหนึ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวพิมลรัตน์ พิมพ์เชื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายสุเมธ เชี่ยวชาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางธิษญษภรณ์ กระจ่างยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
13