โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 58 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 61 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ห้วยราชพิทยาคม

จำนวน 62

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 6 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 12 17
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 4 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 10 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 45 61
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
0
13
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
1
5
0
0
6 ศิลปะ
0
0
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
4
47
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวลฎาภา พะนงรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางนวพร คูณเหง้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายศักดิ์ชาย เรืองวัชรศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางเขมณัฎฐ์ ธนสิริอนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวสุชญา กระชุงรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางวันนา โวงประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางพรพูนทรัพย์ จันนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวอัญชลี วิสูตรตระการ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางวิไลลักษณ์ พิสาดรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายธิติภัทร์ ทองเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุชาดา ไทยจันทรารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายวิชัย กันรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางขวัญลักษณ์ มณีราชกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายชาติชาย พนมรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางญาดา ยุพานวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวณิฐินันท์ วิชัยรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางทัศนีย์ แก้วไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางนิตยา ศิริวัฒนเมธานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายนิภักดิ์ กาละซิรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางณัฐพัชร์ วิศาลธนกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายชูชัย อังคศิริชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางรินลดา สมัครสมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางรุ่งนภา ศรีกิจรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายวัชรินทร์ ไทยจันทรารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายรัชตโกมินทร์ อะโรคา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางวิไล เกรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายวุฒิพงษ์ ชุมพลวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางศิริวรรณ์ อุสารัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายศุภกิจ วิชัยรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายสมศักดิ์ เกรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวสร้อยสน นพภารัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสายสุนีย์ อะโรคา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสุภาพ เจริญรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวสุภาพร มหรรฆสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสุรางคณา พนิตพงศา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวสุรีพร วารีชัยสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสุวรรณา ศูนย์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายอารุณ เจริญรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางธนัญชกร บุตรพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางรัตนา สาระรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวมุกดา พลพวก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวพัศธนัญญา คำโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาววรุณอุษา นิสัยรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายราชันย์ ทองจันดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวณัฏฐิกานต์ กองรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วจงกุล  ครู ชำนาญการ
0
48 นายวราวุธ บุตรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางชุติมันต์ โกรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวทิพย์ฤดี ปะนุรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวประภาภรณ์ ปลื้มกมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางจีราภรณ์ ทองจันดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวธนัชพร จะเมาะดี  ครู ชำนาญการ
0
54 นายอรรถชา วรรณปะเก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางวราพร เพชรเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสิริรดา เพชรเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวกัญญา รอบแคว้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวอัจฉรา ลักขษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
21