โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ร่มเกล้า บุรีรัมย์

จำนวน 50

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 4 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 3 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 17 21 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
5
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางภัครมัย โพภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายสุขพงศ์ภัค น้อยจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางบุปผา จัตุเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายคำรณ บุตรไทย  ครู ชำนาญการ
0
5 นางจิราภรณ์ ดีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายศุภพงษ์ ทองใบจำรัสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายทวีศักดิ์ ชาญประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพักตรพิมาน สรสิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางลักษ์คณา ยศศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุนันทา สนรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวฐิตารีย์ ปริกุลพสิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอุไรรัตน์ มุสินันทวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายรวิศุทธ์ ใจแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางพิมพ์ลดา บุญลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวธนานิษฐ์ ศิระพัฒน์ปรีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางยุพิน โคตรภูธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวกุลภัฌสรณ์ ศรีกิมแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายเศกสันต์ สนรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสถาพร ชาญประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายวีระชาติ งุ้นทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวปัณณรัตน์ โสภณวัฒน์สิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
22 นางสาวเพ็ญพรรณ เผียดนอก  ครู ชำนาญการ
0
23 นายวิฑูรย์ หารคำตัน  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวสราลีย์ ศรีปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางอรทัย ยินดีชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายเอนก ตีเหล็ก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายพงษ์พันธ์ สว่างวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายประกรณ์ ยินดีชาติ  ครู ชำนาญการ
0
29 นายอ๊อด โสนางรอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายจีรวุฒิ แสนเสริม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวรัชฎาพร พันธุ์วรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
32 นายแสนสุข แสนสีสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวฉัตรรัตน์ ไชยพิรุณรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายวีระโชติ เพ็ชรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายธนวิชญ์ ศรีสง่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางจริญญา ช่วงชัยชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
37 นายวีระชัย ภักดีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 ละออง ลีลาน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
10