โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

จำนวน 48

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 5 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 12 16
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 5 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 32 46
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
5
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
12
25
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุพจน์ แสงพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาววรรณทนา เสาว์รี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
60.00
3 นางพันธ์วิรา สามารถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสระจิต ผ่องพันเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวลัดดา ตระกูลรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางกรรณิการ์ เกษจรัล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายมานิต เกษจรัล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางโสมนัส พรมพิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางแจ่มใส ปลื้มสันเที๊ยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางกฤตยา เรืองรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางภัทรกร บุลาลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางบุญยวีร์ พัฒน์ธนกิตติโชค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายวิชาญ เฮงประกอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวชญานิษฐ์ ทบวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสมสุดา ลักษณะเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางอดิศรา ไชยพันธ์นา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางวรรณา คารศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสมพงษ์ สระบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายชาญยุทธ วรรณสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายอนุสรณ์ ศิลาแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายวุฒิพงศ์ ยอดน้ำคำ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
22 นางพิลาศลักษณ์ อาคมศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายปฐมพงษ์ โพธิษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวพจนี เสนคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวจุฑามาศ สุทินรัมย์  ครู ชำนาญการ
1
6.00
26 นางสกาวเดือน บุลาลม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางพีรนุช สหวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นายทฤษฎี บุญนำพา  ครู ชำนาญการ
0
29 นายศาสตรา ภูมิศาสตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางนภาพร ฉลูรัมย์  ครู ชำนาญการ
6
104.00
31 นางพนัฐดา กลีบม่วง  ครู ชำนาญการ
1
15.00
32 นางตรีทิพยนิภา สดศรี  ครู ชำนาญการ
0
33 นางจนิตย์ ประสงค์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายอภิชิต กลีบม่วง  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวพิทยา พันธะไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายทัศนัย นกพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
37 นางนิธินาถ แช่มรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางภารุณี หอมรวง  ครู ชำนาญการ
0
39 นางชรินทร์รัตน์ เรืองศรีชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวธันยนันท์ บุตรดีคงนิพัทธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
72.00
41 นางวาสนาไทย วิเศษสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
42 นายธนิต มาพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
2
61.00
43 นางพิชญ์สุกานต์ สิงห์เสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางวนิดา จานิกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวสุดารัตน์ ประกอบดี  ครู ชำนาญการ
0
46 นายชัยยะ ทิ้งแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
13