โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 40 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 38 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แคนดงพิทยาคม

จำนวน 43

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 4 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 0 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 19 19 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
3
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
7
22
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวฐิตาพร บุญเต็ม  ครู ชำนาญการ
1
12.00
2 นายสุวัฒชัย แสงคำ  ครู ชำนาญการ
1
16.00
3 นายวิฑูรย์ เวสะมูลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายจรรยวรรธ แก้วดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
5 นายศารทูล สุดประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
6 นายณัฏฐเดช ทองใบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายสมนึก สิงหพีระกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายไพฑูรย์ บูระพิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
9 นางจินตนา ยารัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
10 นางสุภาพร ศรีลาดเลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
11 นายรพินทร์ พลทะกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายเสถียร โพธิมาศ  ครู ชำนาญการ
1
14.00
13 นางวรรณี ถาวรผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
14 นางมนัญญา อนุไพร  ครู ชำนาญการ
1
12.00
15 นางเพ็ชมณี แก้วนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
16 นายเกริกฤทธิ์ บุดดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
17 นางเพ็ญนภา ทองสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
18 นางจิดาภา ศรีมหาพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายวันชัย ยินดี  ครู ชำนาญการ
1
12.00
20 นายสุจินต์ ถาวรผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
21 นายสมาน สาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
22 นางสำเภา รุ่งนิยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
23 นางดวงพร กิจคติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
24 นายจารุวัชร เคนพันคร้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
25 นางสาวธัญรัศม์ แพงภูงา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
26 นางสาวชญาน์นันท์ ภายไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
27 นางกชกร สิทธะนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
28 นางสาวณัฐกาญจน์ เลิศยะโส  ครู ชำนาญการ
1
20.00
29 นายสมพงษ์ สะลอยรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวอาดาวรรณ สุภาพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
31 นางปพิชญา วรรณปักสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
32 นางสาวณัทลาวัลย์ สารสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
33 นายสุวิทย์ วงศาสนธิ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
34 นายธนัญชัย ศรีจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางพิมพ์พิศา นาคขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
36 นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
37 ว่าที่ร้อยตรีทิพย์วิมล กองไพรวัลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
38 นายชำนิ จากรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
39 นายสมคิด อาจจำนงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
40 นายพิทักษ์ พิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
14