โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทุ่งมนวิทยาคาร

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 17 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
1
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
3
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอณานิการ์ เมธากุลนิธิพงษ์  ครู ชำนาญการ
1
99.99
2 นางมะลิวัลย์ บุตรงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
3 นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์  ครู ชำนาญการ
1
99.99
4 นางอัจฉราวดี บุญแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
5 นางกชนิภา การบรรจง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
6 นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
7 นางกมลทิพย์ ทองหย่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
8 นายสิงห์ชัย พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
9 นายเฉลย ตาทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
10 นางชุติกาญจน์ สันตะการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
11 นางปรารถนา จงกลาง  ครู ชำนาญการ
1
99.99
12 นายสมยศ ระคนจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
13 นางสาวอรพิน ฉายแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
88.00
14 นางสาวกัญจนาภรณ์ เจริญผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
15 นายสุทธิพงษ์ แฝงบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวจารุวรรณ หมายถูก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
18 นางสาวดวงนภา ระบือนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
19 นางสาวพัณณิตา ไพรสินธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
82.00
20 นางสาวสุนันทา เชื่อมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางจุไรรัตน์ กิตติธรวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
6