โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 40 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 41 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กาบเชิงวิทยา

จำนวน 50

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 7 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 5 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 28 41
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
4
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
3
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
4
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
18
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวขนิษฐา คิดงาม  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวหทัยกานต์ ปลุกใจหาญ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางวรรณภา ปลุกใจหาญ  ครู ชำนาญการ
2
26.00
4 นายสุชีพ สันทาลุนัย  ครู ชำนาญการ
2
18.00
5 นางสาวมีนา จันทเขต  ครู ชำนาญการ
0
6 นายสำราญ เมินดี  ครู ชำนาญการ
0
7 นายวสันต์ จันทร์โทวงศ์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
8 นางบุญเรือง โมคศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสุวัสดิ์ แสงสุข  ครู ชำนาญการ
0
10 นางเนตรนภา วาลีประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวอธิตญา ทวีจิตต์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
12 นางศิรินภา ช่างการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางนิตยา ต้องถือดี  ครู ชำนาญการ
0
14 นางนิภาพร ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 ว่าที่ร้อยตรีสนอง พรหนองแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางนงลักษณ์ พลคะชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
31.00
17 นางสมศรี ห่อทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
18 นางสาวสุวิชญา คงสุข  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวปุญญาภา วันดี  ครู ชำนาญการ
1
12.00
20 นางสาวศุภานิช หงษ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสุนันทา ปรางนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
22 นายเฉลิม มหานาม  ครู ชำนาญการ
5
114.00
23 นายดิสทัต ทองดา  ครู ชำนาญการ
0
24 นางวิบูลย์รัตน์ คงเสมอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางพิลาสลักษณ์ รวมธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายเอนก พลคะชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางบุญล้วน ชินวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
28 นางสาวคำมี ใจกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายเหลียน ผุยโพนทัน  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสุวรรณี พิมลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสายฝน มหานาม  ครู ชำนาญการ
4
90.00
32 นางสาวศิริรัตน์ ธรรมวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
33 นางสาวยุพา จันทร์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
34 นายธงชัย สนโศรก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายเทพอนันต์ สุวรรณทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายพัทธณะไชย ห่วงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
48.00
37 นางสาวมณียา หาดทราย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
13.00
38 นางสาวอัจฉรา คำพูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายตุรงค์ โสภณเกษมสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
40.00
40 นางไพลิน จุไร  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
3