โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 22 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 26 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โคกตะเคียนวิทยา

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 4 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 0 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 2 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 15 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
17
6
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายประหยัด สายบุตร  ครู ชำนาญการ
0
2 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ดาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายปฏินันทน์ โคตรชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางบังอร สหัสชาติ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางรุ่งนภา ไชยโม  ครู ชำนาญการ
0
6 ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางจุไรวรรณ หนุนชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวจันทิมา มั่นคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางโชติกา ยั่งยืน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายวิสิทธิ์ มากะเต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายธีระวุฒ พุทธโค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางวีนัสรา สุนทรงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายธีระพล ประทุมโต  ครู ชำนาญการ
1
12.00
14 นางสาววิรากานต์ ไม้จันทร์ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
15 นางสาวน้ำทิพย์ แก้วละมุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายกิตติพงษ์ พวงสด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวปดิวรัดา เกิดสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวจริยา รังสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายวีรภัทร อินธิกาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายกฤษกร สายมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวสุธินี โสตะวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวทิพย์ฤดี รูปสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวกัญญ์จิรา ทองอ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
24 นางสาวสุจินต์ จันดากุล  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสายรุ้ง ดัชถุยาวัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
1