โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เบิดพิทยาสรรค์

จำนวน 39

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 18 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
2
20
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนีรบล อนุกูล  ครู ชำนาญการ
2
60.00
2 นายวัฒนา คงทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางบุณิกา ยาเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
4 นางสาวธัญญารัตน์ ยาเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
5 นางจิรัญญา เชิดรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
6 นายสมัย ศรีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสุขใจ ชมชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
8 นางสาวจันทร์เพ็ญ อินปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางวิชชุลดา ชัยชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวิมล เสียงหวาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
11 นายวัชรินทร์ กิ่งมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายวีระชัย พรหมบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางไฉไล เสาเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวสุมาลี โลนุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสุวรรณา ประคองใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางประภารัตน์ การรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวทัศยากร คำลือชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางพวงทิพย์ สีตะริสุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายเสนอ เท่าเทียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวสุกันยา บุญล้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางเทียมจันทร์ เทศบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวธัญลักษณ์ แซ่จึง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายบุญรอด วุฒิยาสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสมชาติ ศิลาเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางรัชดาภรณ์ ศรีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางทิตยาภรณ์ ชาวนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายประเสริฐ เมืองไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสุพร ก้งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
29 นายณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางอรอุมา ป้องหมู่  ครู ชำนาญการ
0
32 นายทนงศักดิ์ อินทร์ชัย   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
6
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
15