โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แกศึกษาพัฒนา

จำนวน 19

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 9 13
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
4
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสร้อยเพชร วุฒิงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายนิติธร สุขุมพันธ์พิพัฒนา  ครู ชำนาญการ
1
14.00
3 นายเทอดศักดิ์ แนวทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางศิริวรรณ สมสมาน  ครู ชำนาญการ
0
5 นางเพ็ญประภา สระแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
6 นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
7 นางสาวชุติมา หวังผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
110.00
8 นางฉวีวรรณ เหมมันตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
9 นายไกร โยธกุลสิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
10 นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์  ครู ชำนาญการ
2
26.00
11 นางณัฏฐนันท์ โยธกุลสิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
12 นางสาวระพีพรรณ ยอดจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายเอกสิทธิ์ ภูหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
2