โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 89 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 91 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สังขะ

จำนวน 94

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 7 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 7 8 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 15 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 11 14
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 11 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 0 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 6 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 30 61 91
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
4
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
5
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
7
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
2
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
5
5
0
0
6 ศิลปะ
2
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
3
2
0
0
8 การงานอาชีพ
3
0
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
22
28
40
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพูนศรี ก่อแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
2 นายวรพงศ์ พันสารคาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางน้ำผึ้ง พิศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายมนัส ดีพร้อม  ครู ชำนาญการ
0
5 นายสุรศักดิ์ กิตติกรองทอง  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาววิเศษศิษฐ์ โสวภาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวอารียา บุญยงค์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวดรุณี เหมาะหมาย  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่ว  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวสมฤดี โนนใหญ่  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวกุลจิรา ชุมด้วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางภรชนก ใจศีล  ครู ชำนาญการ
7
84.00
14 นางภักษร มหาเทียนธำรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางรุ่งอรุณ หล้าวิลัย  ครู ชำนาญการ
0
16 นางทิพย์รัตน์ เพลินสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางฐายิกา ดวงพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายอนัน ขาวงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสุกิจ เมืองงาม  ครู ชำนาญการ
0
20 นายพิสิษฐ์ สุวฤทธิยาธร  ครู ชำนาญการ
0
21 นายศุภชัย พิมพ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางจารีรัตน์ พลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
54.00
23 นายคีตะ กระจายศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายอำนวย ประไวย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางดวงดาว ทาระสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายปกรณ์ บัวแย้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายสุริเยศวร์ พิศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสุทัศน์ ใจศีล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายวิทยา รอบรู้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางศิริพร ศรีน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสำเรียง สุขพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางจันจิรา หมั่นบ่อแก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวอัมพวรรณ อุรารื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสำราญ จันทร์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวพาสันติ บุญธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางปณิดา แก้วหอม  ครู ชำนาญการ
0
37 นายภัทรพล บุตรดา  ครู ชำนาญการ
0
38 นางฐิติรัตน์ ไตรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
39 นางปริญญา จุลทัศน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายบรรจง ถิ่นแถว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางนิตยาพร พิมพ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางธัญชนก สุตวณิชย์  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวนิทราพร มีเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวธีรารัตน์ เธียรวัฒนา  ครู ชำนาญการ
0
46 นายสกุลศึก บุราคร  ครู ชำนาญการ
0
47 นายนราวุธ วิยาสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายสุรพงศ์ สุขสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายพันธรักษ์ ลำดวนหอม  ครู ชำนาญการ
0
50 นางปะวินา ใจกล้า  ครู ชำนาญการ
4
48.00
51 นางสาวสุพิชญากานต์ ไกรยา  ครู ชำนาญการ
0
52 นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางศิรประภา นอลา  ครู ชำนาญการ
4
42.00
54 นายรังศรี ปักมะนัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางอาภัสรา บูรณ์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายสำราญ ทองสระคู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางเสาวภา รอบรู้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางกิ่งดาว วิเศษศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายณรงค์ ถมปัทม์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายเมธาวี บริสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวศุภลักษณ์ ปัตยะสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวมาริสา อินทรามะ  ครู ชำนาญการ
0
64 นางเสาวลักษณ์ บัวบาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายรัตนะ แสงลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวสายสุนีย์ เทพสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวสุภาพร ขวัญทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางจินดาพร บุญหมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวกรรณิการ์ ศรีลาชัย  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวไพลิน ศิริมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาววีณา แววกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวอุนนดา ศาลางาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางอารดา ขันตี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายธีรากุล ศรีน้อย  ครู ชำนาญการ
0
75 นางมะลิวรรณ อะนุติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางสาวภาณินี ศูนย์กลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสุรภา แสงสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวจีรวรรณ หมื่นมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวอุมารินทร์ บุญเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวเขมิสรากาญจน์ สมถวิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายชรินทร์ มหานาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวจุฑามาศ ศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายไพโรจน์ แสนพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
84 นางสาวชวิศา สุริยะงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายชลิต เมาะราษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายศักดิ์ชาย รุ่งเรือง  ครู ชำนาญการ
0
87 นางนิตยา ทองสระคู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางปวีณา ชื่นบาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางสาวภาณินี ศูนย์กลาง  ครู
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
20