โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 39 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 41 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กระเทียมวิทยา

จำนวน 55

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 3 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 4 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 10 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 28 41
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
4
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
7
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
3
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
15
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวีนัสชนันต์ รันทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวชาภา จันทเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวบุรี โปรยกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวมุจลินท์ ราชรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
5 นายทนงศักดิ์ เจียรนัย  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวศิรินยา สิงห์คำ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวจิระนันท์ นนทะบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายจำปา สุขยา  ครู ชำนาญการ
0
9 นายกฤษสาคร รันทร  ครู ชำนาญการ
0
10 นายฐานวัฒน์ อัญภัทร์อริยกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางนิลเนตร ฉัตรเชาว์ลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายศรีชัย หวังสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายมังกร เป็นสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวแก้วมณี ปัทมะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางปวีณา พุดหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวอนัญญา ฉิมกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางกันธิมา ยวงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางจรรยา คุณภาที  ครู ชำนาญการ
0
21 นางนิตยา เตยอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวพจน์สุณี แพงประโคน  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวดรุณี คำประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสมภพ ประดับสุข  ครู ชำนาญการ
0
25 นายยุทธนา นาคีสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
27 นายปรัชญา ทีปีเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางนิตยา พระงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายพิพัฒน์พงศ์ อุตสาหะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางกุลนันท์ สอนพรม  ครู ชำนาญการ
0
31 นายถนัด มงคลสาร  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวบุหลัน จันทร์ศิริ  ครู ชำนาญการ
0
33 นายวรศักดิ์ อัดโดดดอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาววรุณพรรษ รักษะประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางมณีกานต์ ศาลางาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวทัศนีย์ ต้องถือดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายธีระ แหวนหล่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางปวีณา พุดหอม  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวธนาวดี ศรีแย้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
5