โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ขนาดมอญพิทยาคม

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 4 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 9 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
0
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาระภา เนียมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวจันทร์ศรี เสายอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายภาณุ ครอบเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายอิทธิพล จิตรแม้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสงัด จันทร์พลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
43.00
6 นายศาสตราวุธ มีดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสุวิชิต สมยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุพัฒน์ จันทร์เหลือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายอภิวุฒิ คำแสนราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวสุวรรณา โลนะลุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวธัญธิญา มาแนม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวกมลศรี สายพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาววิรัญชนา สุมนทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายธีรพล อุ่นศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวมณีรัตน์ สุขดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 โกเมน ได้เห็นตอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายภิญญา สุจินพรัหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวสว่างจิตร แกล้วกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางกันทิมา ครอบเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
4
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0