โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ขนาดมอญพิทยาคม

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 3 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 2 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 19 34
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
4
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
18
6
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาระภา เนียมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวจันทร์ศรี เสายอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายภาณุ ครอบเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายอิทธิพล จิตรแม้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสงัด จันทร์พลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
43.00
6 นายศาสตราวุธ มีดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสุวิชิต สมยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวรัตนาภรณ์ สัชชานนท์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสุพัฒน์ จันทร์เหลือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายอภิวุฒิ คำแสนราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวสุวรรณา โลนะลุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวธัญธิญา มาแนม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวลัดดา สกุลทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวกฤติญา เทียนชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายอดิศักดิ์ พลศรี  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวกมลศรี สายพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาววิรัญชนา สุมนทา  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวณชนก พรมภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวอมรภัค สดใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางจุฑาณี บูรณ์เจริญ  ครู ชำนาญการ
0
22 นายฐปนวัฒน์ มรกต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 สุชาดา คำขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายธีรพล อุ่นศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวมณีรัตน์ สุขดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายวสิษฐ์พล ศิริวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 โกเมน ได้เห็นตอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางปารณีย์ ชัยยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายภิญญา สุจินพรัหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายเอกสิทธิ์ จันทะศิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 อัมพร บุญขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวสว่างจิตร แกล้วกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางกันทิมา ครอบเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาววิยดา หวาวิสัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
4