โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 30 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 32 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นารายณ์คำผงวิทยา

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 5 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 17 32
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
1
1
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
8
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายพิภาพ แก้วยศ  ครู ชำนาญการ
0
3 นายเจษฎาภรณ์ มะลิหอม  ครู ชำนาญการ
0
4 นายสิทธิชัย ประคองใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางอรอนงค์ ศรีมงคล  ครู ชำนาญการ
0
6 นายณัฐพล แสงทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวสัณห์ฤทัย โลนุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางทัศนา สีบาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสุทัศนี ใจกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวชิราภรณ์ มั่นคง  ครู ชำนาญการ
0
11 นางมยุรีย์ วงษาสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางจิรารัตน์ เชื่อมกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายคำจันทร์ มณทาหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสุขใจ ไพเราะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสมใจ จิตสิริไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายชาญชัย ผสมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสามารถ ศรีมงคล  ครู ชำนาญการ
0
18 นางเกษร ศรีจำปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายชัชวาล มั่นคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายเฉลิมพล ขันธวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวศิริพร พุทธระสุ  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวนลินี สูงยิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
23 นายพงศ์พันธุ์ ดาวเดือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวสโรชา ศรีสะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาววราภรณ์ ศิลาลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายจักรกฤษ นิยมวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวรัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายพยงค์ สันทาลุนัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายสุริยะ จิตรจำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาววรรณิกา แผ่นทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
4