โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 20 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ไกรภักดีวิทยาคม

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 15 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
0
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพสิษฐ์ สุวรรณพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสุกัญญา ภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางนันทยา ดีพูน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
92.00
4 นางสาวธัญญ์ จำรูญศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางบุษยพรรษ ริมหนองอ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
80.00
6 นางพนมนุช ศิริภูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวิตรี นามวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
80.00
8 นางสุบิน ศรภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสมพร นาคถมยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
10 นางมัณฑนา สิงห์สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
11 นางชณัฐดา ผาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางมณีรัตน์ จันทร์หมื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวพัชรี แซ่ตัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายเอกอนันต์ ศรีเสมอบุญฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางนิตยา วงศ์หลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายเชิด อ่อนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสุวิทย์ ศรีนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสุชัญญา เตียวพานิชย์กิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
19 นางสาวจิราลักษณ์ น้อยพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5