โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โดมประดิษฐ์วิทยา

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 11 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
0
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววิภาพร ศรีวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางช่อผกา บรรทะโก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายวุฒินันท์ พะสียา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายธีรวัฒน์ สืบเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวขวัญวิภา บุญยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายวันเฉลิม พงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางปิยากร อสุรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
114.00
8 นายสดใส แก้วลอดพเนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวณัฏฐณิชา หนันทิสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายวิทชัย แจ่มจุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวปราณี วันโมลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
15.00
12 นางสาวจิรภรณ์ ยะคำแจ้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวชุติวรรณ สมหมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 เขมนรินทร์ ทาธิสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นาย พนม คณะคูณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายคมสันต์ พึ่งภพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวศันทณีย์ แสงหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวจิตอนงค์ แก้วมีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
1