โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ขุมคำวิทยาคาร

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 13 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
6
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางธนัชพร หล้าบุดดา  ครู ชำนาญการ
0
2 นายธวัชชัย เครือคำ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวปิยะฉัตร พุทธบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายวันชัย ชาวเมืองโขง  ครู ชำนาญการ
0
5 นายสุขสันต์ พวงทอง  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวพรทิพย์ พรหมรี  ครู ชำนาญการ
0
7 นายพิชิตศักดิ์ ลูกสีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวประภาพร ศรีอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวชมสิริ ริ้วทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 เจตพล ยืดยาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสุพัตรา เจริญักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
12 นายณัฐธรธร สิทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสร้อยฟ้า มาลาสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวสุธาสินี จรรยาเพศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายชยุตม์ เสนาเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวกานต์พิชชา วิสาพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวพรทิพา โสมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวอรพรรณ แสงวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายอภิสิทธิ์ ชำรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวรัตนา อุปเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวอัมรา เถาว์โท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายจักรกริช ลือชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
2