โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บุ่งค้าวิทยาคม

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 9 13
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
2
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววาทินี เวียงวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายไกรทอง เสนสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
3 นางบุญมี วาฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายวิชัย ภูมลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวัชรินทร์ ภูมลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางณัฐชยา ศรีโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
11
84.00
7 นายกณวรรธน์ บุญหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
188.00
8 นางสุพัตรา ไชยบัวรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
154.00
9 นายกิตติชัย ภูภู้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวปริศนา กระสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวหงษ์ทอง พันทะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวพิรุญาณ์ ค้อชากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวจันทรา บุญขาว  ครู ชำนาญการ
3
56.00
14 นางสุปราณีย์ ภาคแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
15 นางสาวทัศนีย์ สีดามา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
16 นางยุดา มาตขาว  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
4