โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 35 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 37 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านเขว้าวิทยายน

จำนวน 50

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 3 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 19 18 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
3
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
6
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
3
0
0
6 ศิลปะ
0
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
1
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
15
17
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอังคณา คำนกขุ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางศุทธินี ไชยหลาก  ครู ชำนาญการ
0
3 นางบุษบง บรรจบพุดชา  ครู ชำนาญการ
0
4 นายสามารถ ไตรณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางฐานิดา มหาผิว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางชุติมา ทองสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวศิน ทองสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางจินตนาพร หาญรบ  ครู ชำนาญการ
0
9 นายธงชัย นันทิประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายทองล้วน อุดมแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวสุรัตน์วะดี อัคราช  ครู ชำนาญการ
0
12 นางพุทธชาติ กาญจโนภาส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายสุรัตน์ แนวโอโล  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
74.00
14 นางอุทัยวรรณ แกมคำ  ครู เชี่ยวชาญ
0
15 นางพัชนี ทองเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางประนอม น้อยวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางทรงศิริ ญาติสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายพงษา ส่งแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสุพจน์ อินทรผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
20 นางสาวรัชนี ประยูรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายพิชิต กิจวาส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางปราณี ตุงชีพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายณัฐพัชร์ ถนิทประเสริฐกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายศิริพักธิ์ แวงชัยภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
25 นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายดนุภพ โพธิ์งาม  ครู ชำนาญการ
0
27 นางนฤมล กกกลาง  ครู ชำนาญการ
1
8.00
28 นายบรรหาร เจ๊กนอก  ครู ชำนาญการ
0
29 นายดุสิต ทิพย์รักษ์  ครู ชำนาญการ
1
0.00
30 นายคมกฤช กกกลาง  ครู ชำนาญการ
1
16.00
31 นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
50.00
32 นางทัศนีย์วรรณ ฐานสินเพิ่ม  ครู ชำนาญการ
0
33 นายวิฑูรย์ ถิตย์อำไพ  ครู ชำนาญการ
0
34 นายประชา ทวีทรพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางวริศรา อุตชี  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
15