โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 43 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 45 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คอนสวรรค์

จำนวน 60

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 5 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 7 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 7 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 1 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 2 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 21 24 45
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
3
40
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายจตุรงค์ คงจตุพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
2 นางสัมฤทธิ์ ผดุงชีพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
54.00
3 นางสุพรรษา ดอนวิชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
4 นายอภิเดช ทิพย์สุนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นางสาวอาภาภรณ์ ชัยจำรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวิไลลักษณ์ สารีสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
30.00
8 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
9 นายปิยวัฒน์ ปัตถา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
10 นางณัฐฐากร ปัตถา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสมพิศ ทิพย์สุนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
12 นางชนานันท์ ทองแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
13 นางอังคณา ต่อติด  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
14 นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
15 นางเยาวภา สมนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางจันเพ็ญ ลุมไธสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
60.00
17 นางนงเยาว์ บานฤทัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
18 นางเสาวลักษณ์ ทวีเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายชัยวิทย์ ต่อติด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
20 นางสมหวัง บำรุงพันธ์ุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
21 นายกำธร พลโลหะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
23 นายสุรศักดิ์ ก่านหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายปฐมพงษ์ บานฤทัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
25 นางเรณู ไพศาลพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
26 นางกนิษฐ์ จอมศรีกระยอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
27 นางสายสมร มาฆะเซ็นต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
29 นางเมตตา ทาท่าหว้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
30 นายชูสกุล ทราบพรมราช  ครู ชำนาญการ
1
12.00
31 นางสาววิไลวรรณ นันตะเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
32 นางกมลณัท คลังเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
33 นางญาณภัทร ครองถิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางอำนวยพร เพิ่มเติม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางรำไพ ชนะจอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
36 นายบุญรอด นาอุดม  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
38 นางสาวสุพิชชา ภูริธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายสุชาติ ตุงชีพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายวันฉัตร ทับทิมแท้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
41 นายเสรี สมบูรณ์น้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 ศิรสิทธิ์ ป้อมสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 ดำรงศักดิ์ ศรีวิชัย  ครู ชำนาญการ
0
44 นางจิราวรรณ แสงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
25