โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 109 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 115 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองบัวแดงวิทยา

จำนวน 164

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 6 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 12 9 21
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 20 32
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 9 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 7 12 19
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 2 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 4 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 49 66 115
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
10
3
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
12
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
1
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
13
0
6
0
0
6 ศิลปะ
3
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
3
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
52
21
42
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพนิดา กระทุ่มนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายสุขุม อินทรทะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวดวงแก้ว ประสานศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวิตรี ไมตรีแพน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
17.00
5 นางสาวอุษา วงษาสม  ครู ชำนาญการ
1
16.00
6 นางสาวนลิกานต์ ตอสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวนิดา เสลานอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวมยุรี ชูเดช  ครู ชำนาญการ
1
26.00
9 นางธนัฎฐา สวงกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวกองสิน ชินทะนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
25.00
11 นายพจน์พิศาล ฦาชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอังค์ริสา ช่างหล่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพิมภา หงไธสงค์  ครู ชำนาญการ
3
54.00
14 นางขนบพร โลบ้านไผ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
64.00
15 นายเรืองศักดิ์ ชาญสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
16 นางเนาวรัตน์ คงฉนวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
17 นางสาวกนก จันทร์ขามป้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
18 นางดารา หอมวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางกานต์พิชชา เพชรประไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวอรทิพา นันทะปัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายพงษ์ศักดิ์ พูนประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสังคม สุขสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางพรทิพย์ ค้ำยาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
38.00
24 นางพิชญ์สินี ฦาชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
26 นายพิสิฐชัย บุญหนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
27 นางลำดวน แสงวิหค  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
28 นางสุภาวดี กุศลคุ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางจินตนา วัฒนก้านตง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
30 นางนวมญสิกานต์ เครือสกุลมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
31 นางธยานี พิมพ์สิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
32 นายวันชัย คงสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวสุลาวัลย์ วิชัยระหัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
96.00
34 นางกันยาวีร์ ตั้งพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
38.00
35 นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย  ครู ชำนาญการ
2
39.00
36 นางศุภวรรณ ภาคศัพท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
42.00
37 นายวัชรากรณ์ งามศรีนวสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสุภกัญญา ศรีสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางธินิภัทร ขันศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวธนัญญา การประกอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
41 นางสาวนภัสวรรณ์ ศรีอริยะเมธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
145.00
42 นางสาวศรีวัย กัณหาไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวจิตรานันท์ เกิ้นโนนกอก  ครู ชำนาญการ
1
16.00
44 นางมัจฉา ศิริพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวอัญชลี ขุนแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
26.00
46 นางวนิดา บำรุง  ครู ชำนาญการ
3
38.00
47 นายศุภฤกษ์ พรแพงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายอนุเทพ กุศลคุ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวอัมพิกา อินบ้านผือ  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวศิริรัตน์ ชาวสำราญ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
51 นางสาวลำดวน ลันดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์  ครู ชำนาญการ
2
72.00
53 นายเอกลักษณ์ นักทำนา  ครู ชำนาญการ
1
14.00
54 นางวิไลลักษณ์ แสนสะอาด  ครู ชำนาญการ
1
8.00
55 นางสาววิชุพร ชัยสุริยะวิรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อน  ครู ชำนาญการ
1
12.00
57 นางสาวชุลีรัตน์ พันธุ์ยาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางบังอร คมขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
34.00
59 นายศรเพชร งานยางหวาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายปรีชา ดงวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวลัดดาวัลย์ สมภาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
63 นายสุริยะ คุณวันดี  ครู ชำนาญการ
0
64 นายนิเวศน์ ตั้งอุทัยสุข  ครู ชำนาญการ
1
16.00
65 นายพิชัย วิเวกรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายวุฒิไกร กองเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
67 นางสาววิชุลดา พรมเดื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
0.00
68 นางสาวนิภาพร เกตุเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวอัจฉรา อ่อนสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวศศิประภา ผันกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายปริญทร ทิพย์สมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
72 นางสาวญาติกา หงษ์ชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายวิทวัช ตาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นายเกรียงไกร เอ็งโอภาสนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายสุวิทย์ นามวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายวีระพล ศรีสะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
77 นางสาวอารียา วาสสามัคคี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
78 นายวัชรินทร์ ไมตรีแพน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางสาวปวริศา หาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
80 นางสาวนวลละออ ฝูงใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายอิทธิเบศ ใสแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวนันทรีย์ เค้าโนนกอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางพนัชกร พลประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
84 นางจุลลดา ศรีวิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางสาวธนาภรณ์ เป็นสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายเฉลิมเกียรติ ผานาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายอนิรุทธิ์ ลาภทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
88 นายมณเฑียร กันตะวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวอำพร วิชาชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวสุวิมล เคลือบคณโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายก่อพงศ์ ภูมิภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
195.99
94 นายอดิศร ศรีลาพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
95 นางสาวสุวณี จันทสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายธนากร แฟงชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางมาลินี จุ้มใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายกฤตชนะชัย วันละพุธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวนุชนาถ เจริญชีพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายพิชิต โพธิ์พัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวจุฑามาศ บุญชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวสุภาวดี กุลแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
103 นายเมฆินทร์ รัศมีพรม  ครู ชำนาญการ
0
104 นายพิชิต โพธิ์พัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายสุขุม อินทรทะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสุภาวดี แฟงชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นายไพฑูรย์ มณีจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
108 นายอาทิตย์ พาชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางจุฑามาศ พงสะพัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
6
 
รวม
22