โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 36 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 40 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นายางกลักพิทยาคม

จำนวน 53

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 3 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 6 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 2 0 2
0
0
0
0
  รวม 18 22 40
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
1
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
2
0
0
0
  รวม
24
9
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวบรรจบ อินวกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายหาญณรงค์ ศรีระทัต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางมาลินี อาบสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายวัชรินทร์ วันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นางสาวสุจิตรา นามพิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร วันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวิทวัช คำหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
8 นางศศิพร ทรัพย์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
9 นายวาฬมัจฉ์ รินทะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายณัฑฐวัฒน์ คลาดโรค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายวรปรัชญ์ ยินดี  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวปริยากร ครูทำนา  ครู ชำนาญการ
0
13 นางอมรา ศึกขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวเพลินพิศ ตึกโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายมารุจณ์ แก้วทับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวสุคลทิพย์ ถนอมชีพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวกมลวรรณ วิชาจารย์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวธนพร จ่าบาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
40.00
19 นายเทพพิทักษ์ มงคลสุคนธรัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายนุกูล บุญหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
21 นายมนูญ จะเรียมพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
22 นางสุจิตรา วาลมนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายอภิสิทธิ์ แซงภูเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวสุวนันท์ วิชาผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายสาธิต ศรีระทัต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวจริยา เรืองเรื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวพันณพัสราภรณ์ ศรีพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวรัติยา เจริญผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวเสาวภา เกียรติชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
33.00
30 นางสาวชญาญ์พัฏฐ์ วรภรไพศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวอนงค์ สิงห์สนั่น  ครู ชำนาญการ
0
32 นายอนุวัฒน์ เทพวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวกัญญาภัทร ศุภมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวอุทุมพร พลธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายชัชชัย มุ่งปั่นกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายยุทธนา บุญพุฒ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5