โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 131 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 136 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ภูเขียว

จำนวน 195

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 9 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 19 23
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 24 39
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 11 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 16 21
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 3 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 3 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 4 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 2 3
0
0
0
0
  รวม 44 92 136
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
0
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
4
18
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
9
22
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
0
11
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
2
17
0
0
6 ศิลปะ
1
0
6
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
4
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
1
2
0
0
  รวม
24
18
94
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววันวิสา ชัยจำรัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางคุณากร พลโยธา  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
4 นายเอนก สีหาแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวอุษา อุดมทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสมใจ ผลภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสิงห์ทอง ประทุมชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
8 นางยุพเยาว์ บุญมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
102.00
9 นางดาเรศ จันทรมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
126.00
10 นายดิลก เมธา มานะศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางมาลี ชนะภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
12 นายขจร ผลภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
13 นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
44.00
14 นางมยุรี สุขสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
15 นางสาวชูถิ่น กุดกังวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวฉวีวรรณ แดนละลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางเสาวลักษณ์ ป้องปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสมสกุล ลังกาฟ้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
19 นายประสิทธิ์ คิดถี่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายสมควร ชนะภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
21 นายฉัตรชัย จันทร์ดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
22 นายสมเกียรติ กองศรี  ครู ชำนาญการ
0
23 นายถาวร ขึมภูเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวศศิกาญจน์ สาสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางจุรีรัตน์ ระจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
26 นายจิรกานต์ คำโมง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวละมัย มังดินดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางวาสนา พลมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
43.00
29 นายราชู เจริญเกียรติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
102.00
30 นางอัญชุลี ตาลต้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
80.00
31 นายภักดี คันธี  ครู ชำนาญการ
0
32 นางประทุมวรรณ ลานพิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
93.00
33 นางสาวลภัสรดา วรรณพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
38.00
34 นางสาวเบญญาภา ประทุมวิมุต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางเสาวภา ทิพย์รักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางหัฏฐณิษา ถือโชค  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
37 นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวนุธิดา คร้อโนนแดง  ครู ชำนาญการ
0
39 นางกาญจนา อายะวรรณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางกิติรัตน์ หาญปราบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
25.00
41 นางณัฐวัญ หมื่นจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
106.00
42 นางกณิกา นาสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
13.00
43 นางเกวดี เกิดมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
54.00
44 นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางเกต ชูสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
48 นายสุขสันต์ สมมะโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
49 นางภิญทอง สาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสายฝน เจริญสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางอาภรณ์ กันทะวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายชุมพล แก้วมณี  ครู ชำนาญการ
0
53 นางเย็นใจ วงษ์ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางวรรณภา มัททวีวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายสุขสันติ์ บัวสระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายธงชัย เพชรภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
57 นางบุษยา สุทธิโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายดามพ์ แก้วกัลยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
38.00
59 นางสุทธิรักษ์ อ่องจำปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวศศิพัชร์ พงศ์ธำรงศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางศรัญญา ถาวรหมื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
15.00
62 นางสุกัญญา หงอกภิลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาวสุภัทรา แสงภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
64 นางสุชาดา รอดแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
65 นางสาวภัคภัสนันท์ สุพัฒน์ธนปภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางพยุง ลานขามป้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาวพัชราภรณ์ อาจศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสาวสาวิตรี พิมพ์เมืองเก่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางปิยธิดา สารฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางบุญเรือน ดักลิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
73 นางขนิษฐา นกแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
74 นางสมฤทัย ปะวะภูทะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
75 นางสาวมาลินี เกื้อหนุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
34.45
76 นายปรีชากร ภาชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
77 นางสาวสุกาญจน์ดา ประเสริฐนู  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
2.00
78 นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายดวงดี โชติสุภาพ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
80 นายชัชวาลย์ กาจหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางธนิตา ชมภูวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
82 นางปิยะนาฏ อ่อนอุทัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
83 นางวงเดือน ดลประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
84 นางปารัชญ์ เรียกจำรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นายโชคปฏิพัธน์ ศิริภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
86 นายวิชิต ชัยวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
87 นางสาวเอมอร ผามี  ครู ชำนาญการ
2
30.00
88 นายวรวุฒิ ชาติศรี  ครู ชำนาญการ
0
89 ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำนกคุ้ม  ครู ชำนาญการ
0
90 นางปราณี ปิยะวรากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางสาวปิยธิดา เนื่องชุมพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายกังวาน ชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
93 นางเนตรชนก ทัพซ้าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
170.00
95 นางปาณิตา อาจวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
11
150.00
96 นายปกาศิต คมคาย  ครู ชำนาญการ
0
97 นายเจริญ ราคาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
98 นายคชาทัช สุขพิธาชนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายศักราช ดาวธง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวบังอร อินสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางชุติมา สุราสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางอรทัย ขวัญศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางสาวลักษมี ขวัญประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นายบุญชนะ อุปฮาต  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
105 นางบัวบาน วัฒนาศีล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาววีรญา คลังระหัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวณัฐยา สบายจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 ว่าที่ร.ต.หญิง จิราภรณ์ เกียนแก้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
109 นางสาวจริยา ประเสริฐนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
30.00
110 นายคมสัน ป้อมอุ่นเรือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาววริศรา ปลายชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวอรอนงค์ กลิ่นศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวเพลินทิพย์ หงษ์หิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี  ครู ชำนาญการ
1
16.00
115 นางวิไลรัตน์ ผุโคตร  ครู ชำนาญการ
1
16.00
116 นายอาคม โชคบัณฑิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นายวรพล มาลาวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวสุกัญญา นาจุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
36.00
119 นางสาวกันธิชา ปักเคระกะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นายอนุรักษ์ โคผดุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นายไพโรจน์ เจริญทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
25.00
122 นางสาวสุปราณี โชติมลทิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวพัชรินทร์ ขวามา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
54.00
124 นางพงษ์สิริ ชาบุตรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 ว่าที่ ร.ต. สุระสิทธิ์ สีไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นายวิโรจน์ โนนหนองไฮ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นายเฉลิมเกียรติ ฦๅชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 นางสาววันวิสา ชัยจำรัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นางธัญวรัตม์ พรหมเมตตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นางสาวสุวิมล ทองเทียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นางคุณากร พลโยธา  ครู ชำนาญการ
0
132 ว่าที่ ร.ต.กิตติ แววกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางอลิตษา ขวัญศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
9
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
9
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
10
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
5
 
รวม
60