โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 122 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 188 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -66 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แก้งคร้อวิทยา

จำนวน 191

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 5 16 21
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 7 18 25
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 20 36
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 37 43
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 28 29
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 5 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 4 10
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 3 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 7 7
0
0
0
0
  รวม 48 140 188
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
0
16
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
7
13
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
7
23
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
31
1
10
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
13
5
11
0
0
6 ศิลปะ
5
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
6
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
1
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
7
0
0
0
0
  รวม
80
22
85
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวรสนภา ราสุ  ครู ชำนาญการ
0
2 นายศราวุธ ดลประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวศิรินันท์ วรรณพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางอุไรวรรณ บัวสิม  ครู ชำนาญการ
0
5 นายธนศักดิ์ มาลากอง  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวสุมาลี สีลา  ครู ชำนาญการ
0
7 นางนันทิมาศ สื่อสัมฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
8 นางสาวสุปราณี สีเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสุมิตรา ภิรมย์กิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางมนธยา ไชยเดือน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
11 นางภัสสร พงษ์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายรัศมี พวงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายสมพร ไชยเดือน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายถาวร อดทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายปวิชญา สิงห์นอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสุรวิทย์ วงศ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางพรพรรณ ตรีธัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
70.00
18 ว่าที่พันตรีทวีป คำเรืองศรี  ครู ชำนาญการ
0
19 นายสุทารักษ์ สิรินันทเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางเข็มคิด ครบุรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายสุขสันต์ ส่งศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสิทธิชัย กระจายพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางจารุวรรณ ผลไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
24 นางจิตรลดา บุตรประพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
25 นางสาวดุษฎี เพ่งพินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
56.00
26 นายอำนวย แก่นภูเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายสุเทพ สื่อสัมฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
28 นายเอกกูล วงศ์วาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสุเทพ ปานเนาว์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางขันตรี ส่งศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายอธิพงษ์ ผลไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
32 นายสมชาย วิเศษชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
34 นางปริณดา กลับรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางนัยเนตร อภัยนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวนราภรณ์ ดวงมณี  ครู ชำนาญการ
3
28.00
37 นางปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุล  ครู ชำนาญการ
0
38 นายกิตติพศ รบศึก  ครู ชำนาญการ
0
39 นางศศิธร ศศิวิบูลย์วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางกาญจนาภา รบศึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
6.00
41 นายโยธิน งามสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางพิชยวัลย์ ศรีบุญสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายวุฒิพงศ์ ศศิวิบูลย์วงศ์  ครู ชำนาญการ
0
44 นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางจันทร์นภัทร ชวนดี เลค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางนิภาภรณ์ พรมชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
114.00
47 นางวรุณี นุชนุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายอณางกูล เจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางดาวเรือง วงศ์ภาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางทิพย์วรรณ นามสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางเดือนแรม แวงมั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางลำใย งอกนาวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
53 นางนิตยา โทราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวจุฑามาศ อนันเต่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายจีรศักดิ์ ชีชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายภูริ บานทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาววีณา อาจนาเสียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางนวนละออง สวัสดิ์เอื้อ  ครู ชำนาญการ
0
59 นายพจนปกรณ์ ประยูรพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางบุญมาก นาเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางนงนุช หิรัญเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายพินิจ แท่นมาก  ครู ชำนาญการ
1
12.00
64 นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวธันญา ตีรชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
67 นายอดุลย์ ภูสิตลิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
68 นางสุกัณณิกา แถวไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายอมรินทร์ แถวไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางนิตยา นาโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
18.00
71 นายชาญเกียรติ บุญโนนแต้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสาวปราณปรียา คุณประทุม  ครู ชำนาญการ
0
73 นายรุ่งโรจน์ โคตรนารา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นายอิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
75 นายจิตติราช มั่นคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางรัตน์ทญา เรเรือง  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสุภาภัทร์ คำวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นายศุภชัย กัญญาเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายชูชาติ กุดเป่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
80 นางสาวปาริชาติ พิทักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
81 นางวัฒนา เวียงพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางวรินทร์ สุขทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นายสันสกฤต บาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นายสุปัญ หมอดู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล  ครู ชำนาญการ
0
87 นางจันจิรา วงศ์บุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางสาวภัคพิชา คำมูลมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางบุญนิษฐ์สา ชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางจุฑารัตน์ มั่นคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางสาวโชติกา คุณประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางสาวนันทิชา ฦาชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางประนอม แก้วสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางพิสมัย เคนโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาวสุธาสินี กิจสุขสันต์  ครู ชำนาญการ
0
96 นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์  ครู ชำนาญการ
1
0.00
97 นายวิโรจน์ ภูสีลิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาววันวิสาข์ สิงห์อุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
99 นางสาวชญานิษฐ์ กาพย์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวอุมาพร ชำนาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายจักรกริช แก้ววงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
67.00
102 นางนัฐทิญา สุขจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางสาวธิดา วรรณแจ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
104 นางสาววันดี ชาติเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นายธวัช ดนตรีเสนาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
36.00
106 นางจิตรประภา กาจหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นายพิศิษฐ์ ตาปราบ  ครู ชำนาญการ
0
108 นายทศวรรษ คำจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นายภูวดล ขันทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายวิษณุ สิงห์สกล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายยุรนันท์ พลภูเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางพันธ์ทิภา วัดกิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
114 นางสาวพิลัยวรรณ นิลผาพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
115 นางสาวนิชาพร จิรภัทรวิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางพุทธชาติ อันชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 จ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวสินใจ เทินชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นายนิรุตย์ มาตย์ไตร   ครู
0
120 นายพิภพ วัดกิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสาวฐิติรัตน์ แสนเภา   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางสาวประภัสสร หงษ์นาง   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
8
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
6
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
6
 
รวม
36