โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 29 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 10 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 19 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาหนองทุ่มวิทยา

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 2 0 2
0
0
0
0
  รวม 4 6 10
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
2
0
0
  รวม
2
1
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชวน รอบแคว้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางเนตรนภา วิญญาสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางวาสนา วงศ์ใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางไสว หิตาพิสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
6 นางศิรินันท์ รุ่งกิจโสภิญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนุตจรี พรหมพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายวัชรินทร์ หินประกอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายวิทวัส นาบำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางบุบผา นันโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาววรรณธิดา คำบุญเรือง  ครู ชำนาญการ
0
12 นางขนิษฐา หินประกอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายวินัย ชินบุตร  ครู ชำนาญการ
0
14 นายเกื้อธรา วิญญาสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางอัญชลี ชาติมนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางดาวรุ่ง กลางวงค์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางวรรณสุดา ยุทธวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวนุชนาฏ คุ้มศาสตรา  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวฐิติรัตน์ แสนเภา  ครู ชำนาญการ
0
20 นางรัตน์ประณี รินทะจักร  ครู ชำนาญการ
0
21 นายมานะ ชาติมนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางนัฐภรณ์ มลัยแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายปัญญา ทองสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายชาญวิทย์ ไพโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวพรพิมล ตั้งใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวมลิวรรณ ศรีเที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวนิตยา นิลาราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายอาทิตย์ อันตาลโลก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวเกษร คงเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวกรรณิการ์ ภูสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายณัฎฐพล ไคขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางโสภิต กำเนิดบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
9