โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่ามะไฟหวานวิทยาคม

จำนวน 25

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 11 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
5
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายคนอง มณีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางศิรินภา เชื้อศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
3 นางนุช สงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
4 นางสาวชุติกาญจน์ ปกติ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางกนกนันท์ วงศ์ยี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
46.00
6 นางสุภาภรณ์ บุญปก  ครู ชำนาญการ
1
22.00
7 นางพิศมัย โชคสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
56.00
8 นางสาวธีรินทร์ ใบลี  ครู ชำนาญการ
0
9 นางกัญญภัทร อินทรอักษร  ครู ชำนาญการ
1
10.00
10 นายวันชัย บุตรดีเหมือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายปริญวัฒน์ วงภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
12 นางสาววารี ขำหมื่นไวย  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวอรณี นวนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
14 นายสันติราษฏร์ จันทร์เพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
15 นางสาวนลินรัตน์ ทองสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
1