โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 59 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 63 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คอนสารวิทยาคม

จำนวน 97

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 4 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 9 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 6 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 4 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 3 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 1 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 2 0 2
0
0
0
0
  รวม 33 30 63
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
4
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
7
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
1
0
0
6 ศิลปะ
2
2
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
2
0
0
  รวม
24
17
22
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววิลาวัลย์ เหล่าจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายอัครเดช กมลรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
3 นายประเสริฐ ครุฑใจกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายเอ็ม สุขขา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายนิสิต ศรีเสริม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายมานะ ชยันตรดิลก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางพรเพ็ญ สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางนัฐทิยา วันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางศิริรัตน์ พิมณาคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายเถลิงศักดิ์ แฝงบุบผา  ครู ชำนาญการ
0
11 นางรัตนาภรณ์ แต่งผิว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางจันทร์เพ็ญ อินทรจินดา  ครู ชำนาญการ
0
13 นายกิตติพันธุ์ เชื้อไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
14 นางรัชนก พันธ์งาม  ครู ชำนาญการ
0
15 สิบตำรวจโทหญิงมนวรรณ์ บุญศรี  ครู ชำนาญการ
0
16 นายเศรษฐศักดิ์ ไสยาสน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 ว่าที่ร้อยตรีมิตร ตลับเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวรัตนา ปิ่นปัก  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวชนาภา วอนเก่าน้อย  ครู ชำนาญการ
0
20 นางวัลภา ชาลีบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางอภิญญา จรัสพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายปรมัตถ์ สวงโท  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวธิดา ต่ออำนาจ  ครู ชำนาญการ
0
24 นายไชยา พันธ์งาม  ครู ชำนาญการ
0
25 นางยุภาพร วรรณวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางวลัยพร โล่ห์เส็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางลัดดา มหาชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวภัทรียา ดอนเตาเหล็ก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายฐานวัฒน์ ตรงประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายจักราวุธ ไหลหาโคตร  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวนริศรา เหลาสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวจรัญญา สายสุริยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวศิริพร ลีพิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวฐิติมา กันชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวชนิดาภา บ่อดินดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางพรสวรรค์ ทองจำรูญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวรุ่งนิภา นามวิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวอภิวาส โพธิตาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวนัฐกานต์ รุจาคม  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวธีรดา ชาติสุภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายภาสกร หมื่นสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 ราตรี นารถสมบูรณ์  ครู ชำนาญการ
5
48.00
43 ปรียาภรณ์ บาลธนจักร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 ว่าที่ร.ต.หญิงวรรณนิสา แก้วดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางธันยนันท์ จันเต  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
46 นายธงไท จันเต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวศศภัทร งาวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายสมพร โกศิริสัญต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 อภิรัตน์ ชัยเลิศณรงค์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายสิทธิศักดิ์ เร่งเจริญรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
51 นายณัฐพล ชัยแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวภนุชพร ฝักไฝ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายพัฒนสิทธิ์ วงษ์พรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวเชิญพร สีสุดทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายชติพนธ์ คนหมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวกุมารินทร์ ชาลีแสน  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวภูริชา ผลทับทิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวพรรณนิดา ศรียา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายอาทิตย์ เรียงสาทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
17