โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 23 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 25 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

จำนวน 36

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 2 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 15 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
0
1
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
9
4
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุจิลา เจริญขวัญ  ครู เชี่ยวชาญ
0
2 นางวราภรณ์ ถนอมผล  ครู ชำนาญการ
0
3 นางศิริลักษณ์ บุญประคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางชรินทร์ทิพย์ ยุทธเศรษฐสิริ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางรัศมี สรสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางพิลาสลักษณ์ จำรัสแนว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางประภัสสร ดวงวิญญาน  ครู ชำนาญการ
0
8 นางนวลจันทร์ เข็มทอง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางปราณี โฉมมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางนิจวรรณ เกตขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวสุพัตรา สู่หญ้านาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายชาตรี ยอดทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายฉัตรชัย รัชอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายเสวย กอบการดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายพงษ์พัฒน์ วอทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางวราภรณ์ พรมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางนริศรา เหล่าภักดี  ครู ชำนาญการ
0
18 นางมัฑณา โชคเหมาะ  ครู ชำนาญการ
0
19 นายชัชวาลย์ วันเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายพงศธร จันเจียวใช้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางกาญจนวดี แสนสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายวัชระ โชคเหมาะ  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวเขมจิรา ด่านขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
4