โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 26 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 20 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ภักดีชุมพลวิทยา

จำนวน 42

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 16 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
3
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
3
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายไกรวุฒิ สำราญใจ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางเสาวนีย์ คลาดโรค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายพิเชษฐ์ สกลใต้  ครู ชำนาญการ
0
5 นายดนัย สุทธาศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวธนัฎฐา ธนกิตตินันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางเบ็ญจมาศ สารีผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสายัณห์ เนียนไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางพัชรินทร์ ก้อนเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
33.00
10 นายไพบูลย์ ก้อนเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอังกาบ สุทธาศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
12 นางสาวจารุลักษณ์ ธนายศบุญญวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางขัตติยา อำคาศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางกาญจนา สีสัตย์ซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวอาทิตยา พิมพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวอรทัย สวัสดิ์นะที  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางอาภัตยา โต๊ะงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
38.00
18 นางสาคร เนียนไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวอังคนา รักงาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวอรวรรณ พิมพ์จันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายณัฎฐกฤษฏ์ กมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางเสาวรส สำราญใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 สุพิชชา เลิศขามป้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 จีราวรรณ์ ชูแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายวสวัตติ์ สิงห์อำพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 โกสินทร์ อำคาศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวภัททิรา คำสุริ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
7