โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 57 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 4 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 53 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชานุมานวิทยาคม

จำนวน 80

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 2 4
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวณัฐธิญา กับปุลาวัลย์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายวัชรพล แดงจีน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
3 นางสาวสุปรียา ชินพะวอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวจารุรินทร์ ปุระมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางธนฤทัย ดอนมอญ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางนันทนา สมงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายเหมภัส เหลาแหลม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวปริญวรรณ สุนทรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายยุทธนากรณ์ บุบผาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางพิมพ์โสภา ฤทธิพรม  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวปราณี เคนทองที  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาววิภาดา เรืองจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางอุไรวรรณ รักมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวเพ็ญจันทร์ มุทาพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวพิไลลักษณ์ จันทะสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสุกัญญา บุตรโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายปรเมศร์ เรืองสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวปภัสรา ดามงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางจิติภา ปรัชญานุวัตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางรัชนี ชุณหปราณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวปริศนา วีระวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวจารุวรรณ คำเภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางนวนิตย์ เชาวนะกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายจักรกฤษณ์ อนันบุตร  ครู ชำนาญการ
0
25 นายนเรศ สายเนตร  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวเพ็ญประภา ลูกอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวรัชฎาพร มนเทียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวสิริยาพร บุญสงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายศักดา กาละปัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายสหรัฐ สำเนียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายธนาวุฒฺ ค่ำคูณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายภาคินัย ชาววาปี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายอนุชา แคนศิลา  ครู ชำนาญการ
0
34 นางกาญจน์หทัย โกทัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายภัทรพล เอกสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวอนัญญา คงมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายมีชัย สุทธิชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสุพรรณี สุพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายสรัล วันทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสุมาลี สัตปานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายวรยุทธ จันทร์กอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวนวลนภา พระพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวอรอนงค์ บัวลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายนิติวิบูลย์ สีคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายอรรฒกร แก้วงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายมาโนชน์ บุญสมยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวรัตนาภรณ์ แสนโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายกอปร์บุณย์ นาทองลาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวพนิฐตา สุกหยู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายเชียรชัย แสนหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายไพทูล ภูมิประมาณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายณัฐชัย กุตเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวรจนา ช่วยสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางวาสนา ไกรแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
55 นางทองมา หมายงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายทศวิทย์ เส้นเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาววันนา เหลือมเหลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
10
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0