โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โซ่พิสัยพิทยาคม

จำนวน 100

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 5 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 5 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 27 41
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
5
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
19
5
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางดวงฤดี เฟื่องสำรวจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวนิภาพร ภูนาเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
60.00
3 นางพานิชย์ จันทจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพิศมัย พิสุทธิ์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวาสนา หากันได้  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
60.00
6 นางสาวชนิกานต์ วิชัยโย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวช่อเพชร สิปาง กองลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวฐิติรัตน์ นาพัง  ครู ชำนาญการ
0
9 ณัฐกาญจน์ สินธุไสย  ครู ชำนาญการ
1
8.00
10 นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
114.00
11 พิชญ์สินี สิงหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 วุฒิกร เติมประชุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวสัญญา โททุมพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
14 สุภาวดี ดวงจันทร์เทียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายอาทิตย์ ทิมินกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพัตรภรณ์ ผ่านชมพู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 ประภักสร ศรีเคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายกฤษฏา ศักดิ์สิทธิการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายสุริยัน นามมนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายณัฐพล รักไทย  ครู ชำนาญการ
0
21 นายเฉลิม รัตนชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวอำไพ จิตวิขาม   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวธารินี มิงวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายวีระชัย เหนือโพธิ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 สุภาพ รัตนชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางอรุณี วิชาทิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาววิลันดา จันทร์ทะคาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 สุภาวดี ดวงจันทร์เทียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 วชิราพรรณ พรมบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายอภิสิทธิ์ มิตรอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายภัทรกร วรุตาธนสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายสายันต์ ดวงอัคฆะ  ครู ชำนาญการ
0
33 สุกัญญา เนื่องแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสุพัตรา รักชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางจรรยา ศรีมังคละ   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางพยอม ดียา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางศิริรัตน์ ศิริบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายชลทรัพย์ สำรวมรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายกิติพงษ์ พินิจเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวยุภามาศ คำเมืองโม้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายคัมภีรภาพ วรรณกุล  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
8