โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 42 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 46 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บึงโขงหลงวิทยาคม

จำนวน 69

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 4 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 6 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 3 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 2 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 2 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 19 27 46
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
0
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
2
0
0
6 ศิลปะ
3
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
25
4
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 พันธ์ศักดิ์ รอดชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 ณัฐวดี วันตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 จักรายุทธ พลทะสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 ชมพูนุช ผดุงชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 สุพัฒน์ศร ศรีรุงเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 ภัทรพล สุรินพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
18
268.00
7 นายรัฐศาสตร์ หาชารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
8 นางสาวพรรณวดี สุระอุดร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
48.00
9 กิติยา กล้าหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายธนวัฒน์ โคตรซอดซ้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 รติรมย์ บึงราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นุจรี อินทะวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 สุดารัตน์ ทำมาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
43.00
14 นิรภัย สายธิไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 สุภาพร โสภิณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายสมบัติ เถาว์ชาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวสุธาทิพย์ โทเกาะ  ครู ชำนาญการ
0
18 สมัย ลาวัง  ครู ชำนาญการ
0
19 สิรินภา วะชุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 ปัทมาภรณ์ คุณแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางอทิณา สุ่มมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 สุธารา สุกทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
23 วรรณรัชต์ แข็งแรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 มัลลิกา โฮมพิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวจันท์ธร กุมภิโร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวอังศุมารินทร์ พรมแพง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวจิรนันท์ เนืองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 ปิติ สังข์วัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นิติพงษ์ หลาวทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 รชา ยืนยั้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 พิรวัฒน์ คล่องดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 อภิญญา ชายังกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
50.00
33 บัณฑิต ศรีสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
34 กิตติชัย ปัญญารมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
35 เพ็ญจันทร์ ไชโสดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 สุทธรัตน์ ศรีสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
37 ปัญญฏา อินทวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
38 ธานี แสนโหน่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 พรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำ  ครู ชำนาญการ
0
40 อานนท์ นาถมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 กฤตยา ชมภูเขา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 สุดารัตน์ รัตนชัย  ครู ชำนาญการ
1
80.00
43 มัชฌิมา เหล่าอรรคะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 วรวุฒิ ชารีพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 ณัฐวุฒิ หอมแพน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 ศรัญญา สีละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
8