โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ประจักษ์ศิลปาคาร

จำนวน 136

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 11 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 19 22
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 18 25
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 12 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 13 16
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 2 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 8 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 2 2
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 29 93 122
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
3
17
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
4
17
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
13
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
4
10
0
0
6 ศิลปะ
1
1
6
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
10
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
2
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
4
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
15
16
91
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศุภธิดารัตน์ ไมยะปัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายสุกฤษฏิ์ อัครวิชญ์กุญธร  ครู ชำนาญการ
0
3 นายสมบูรณ์ โนนคู่เขตโขง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางรุ่งทิพย์ ภูขยัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
5 นายธีรภัทร์ ป้องปิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
60.00
6 นางศิริวรรณ มาตรเลี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
7 นางภัทรปภา พนิชพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางทวีพร จันทร์รักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสุรีพร กลั่นเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 ว่าที่ร้อยเอกวรันธร ทองบ่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายรณชิต ยศอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางศิริพรรณ แพลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวศิริพร สุริยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวสิริพงษ์ พิจารณ์จันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางวิลัยพร หลาบเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสุจิตรา ศรีชาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางรังสิมา เบ็ญจกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางประไพ เหรียญณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางนาริสา เจิมขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสุเทวา สินธุพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวพันทิพา ลุนบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสุภาภรณ์ นรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางวิภา เมืองมิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
24 นายยุทธพงษ์ ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางประภัสสร ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางจันทิมา บุญบูรรุ่งเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางละมัย ชอบผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวอัญญาณี ณ พัทลุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวนพมาศ ตรีกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
30 นายประสงค์ อุณาพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางนิภาภัทร สาระคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายจำลอง นามอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางพรทิพา กลางโยธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางเรณู สุทธิพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสุชาดา ทบวงษ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
36 นางสุภาพร พละกรต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางกมลชนก วงษ์ปัจฉิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายนฤพล จันทู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางนภาลัย ชาปลิก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวสุรภี คำมีคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
41 นางอรุณี นิรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
80.00
42 นางปราณี ดีป้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
43 นางสาวศศิประไพ ภิเศก  ครู ชำนาญการ
0
44 นางมณีรัตน์ บุญเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
45 นายสหัสชัย ถมยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางอัญชุลี สนิทภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางจารุวรรณ มีสติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายสราวุฒิ สุริยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวฐจิรัช ภูมิมะลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางชวพร ทับศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวดวงสมร เมืองโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางรุ่งทิวา สุทธศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
53 นางเพลินจิตร์ ใหญ่โสมานัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวชื่นสุคนธ์ เอนกประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
55 นายธีระศักดิ์ สูงสุมาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายธนัติพงษ์ กิจนุกร  ครู ชำนาญการ
0
57 นางอมรฤทธิ์ แฝงทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
58 นางสาวพอดี สมสะอื้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวนพารัตน์ ลอยสมิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวประเพ็ญ ดอนสมพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
61 นางอัจฉรา กิจนุกร  ครู ชำนาญการ
0
62 นางนัทกมล ติยะวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
63 นายกนกศักดิ์ ประสงค์ศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นายสุพจน์ อินทหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางพนิดา อินทะสีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสุภา กอล์ท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายมาโนช เหรียญณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสุธัญญา วีระกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสาวมะลิจิตร แก้วไพฑูรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางปภิชญา ค้าขาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
71 นางบัญญัติ ชนเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสาวลดาวัลย์ น้อยนรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสกุณา อยู่ยืน (อำเคน)  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
74 นางสาวกัลยา ล้านเที่ยง  ครู ชำนาญการ
0
75 นางนิรมล บาโลโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางชอุ่ม พรหมแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาวสุมาลี สอนบุญมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางกษมล เสิกภูเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางนิจวิภา สุระเสียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
221.99
80 นายคฑาวุธ อ่อนผุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวบุษราภรณ์ พันธุ์เลิศเมธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางนงเยาว์ ปรีพูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาวภัทราพร ใบลาศ  ครู ชำนาญการ
0
84 นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
85 นายตฤณ แก้วเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวจริญา จำใบรัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายอภินันท์ พรหมแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางปรีญาภร กวีกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
89 นางสาวสิริกานต์ ดงชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางอรวรินทร์ อภิวัมลลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
91 นายประมวล ไชยโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวชาลินี กอผจญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวเมษวรรษ แซงจันดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางวิไลวรรณ เหมือนจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสวนีย์ มากพิสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
96 นายธนพล พรหมราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางสาวจินตนา ประสงค์ศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางสุดารัตน์ พันทะสี  ครู ชำนาญการ
0
99 นางสาวกีรติกา ขุลีดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางพัชรา สุวรรณไชยรบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางณัฐนันท์ นามอาษา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
102 นางสบาภรณ์ วันสาสืบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นายทนงศักดิ์ ศาสนสุพินธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางสาวรพีพรรณ ธนบดีวิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางภัทรพร เดชศรีเมธีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาวกีรติกา ขุลีดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางกฤษดา อุดมศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นายศานติ์ แสงโพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
109 นายสุรไกร ไกรศรีทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นายอานนท์ ศรีอรพิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางจันฉาย ดีเขื่อนขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางเกศินี วงษ์อุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางสาวจรัสศรี โคตรสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางบัวเงิน มหาเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นายคงฤทธิ์ มิ่งพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
116 นายสามัคคี ศรีชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาววิไลรัตน์ ปรีดายุทธนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางคันธนีย์ จันทู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางฐิติโชค อย่างสวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นายสักโก กงซุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 ณัฎฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางปิยลักษณ์ ศรีเชียงสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
12
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
49