โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 164 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 165 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปทุมเทพวิทยาคาร

จำนวน 179

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 14 16
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 12 15 27
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 26 39
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 9 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 6 23 29
0
0
0
0
6 ศิลปะ 8 3 11
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 9 15
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 58 107 165
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
4
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
11
5
11
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
6
16
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
13
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
13
6
10
0
0
6 ศิลปะ
7
1
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
5
3
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
5
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
76
28
61
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวธิดาวรรณ พรมเสนา  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาววริศฐา โกสิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางตุลย์พร นาครทรรพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวณัฐยา ดอนเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสิริวิวัฒน์ โชติกุลศิริปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายคำเขียน บรรเทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวลภัสชวัล วิจิตพรวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นายอลงกต หาระคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางประดับพร จันปัดชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวชุติมันต์ ยาวะระ  ครู ชำนาญการ
0
11 นายนันทพงษ์ สุขทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวภัทร์ธีรา ปลื้มจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวชฎาพร เคนคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายรัชพงษ์ พิลาคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายธัญวัตร ขอดคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายนายณัฐพล กันพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายสิทธิศักดิ์ ทำนานอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายสมโภช บรรณารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางทิพย์วาณี บุญปรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสุพรรณิกา อินทริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางศิริลาวัณย์ บุรมรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวสาวิตรี แสงศิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายยุทธพงศ์ มนัสทิพยารมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายกิตติพงษ์ พูลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
25 ปริญญา อันภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายนนทชัย พิมพิสนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายศักดิ์ณรงค์ วงษ์สว่าง  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวเสาวลักษณ์ เชิดทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางนิตยาภรณ์ ศรีภาแลว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวปรียาพรรณ สืบแวง  ครู ชำนาญการ
0
31 นายธีระพล หาริกัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายเกษมสาส์น เทียมกัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวขวัญฤทัย จอมจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวยุวรรณดา พรหมนิวาส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายมงคล ศรีภาแลว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวมนัสนันท์ ธีสุระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางประครอง สอนกุลภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายเอกชัย สุขขวด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางปราณี ปัทมสนธิ์  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวอภิญญา น้อยสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายวีระศักดิ์ สุทธิประภา  ครู ชำนาญการ
0
42 นายธีรยุทธ ไพจิตรโยธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางมะลิ สวรรค์สมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางเพ็ญสวัสดิ์ ฝ่ายชาวนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายเจษฏา เขียนจูม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวพวงชมพู อยู่งาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายไพฑูรย์ บัวแพง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายสุภสิทธิ์ กัญญาเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวกิ่งแก้ว มะนะสิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวฐิติชล มงคลศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายอภิชาติ ฐานะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวรังสิมา วันศิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสายสุณี สุทธิจักษ์  ครู ชำนาญการ
0
54 นายจตุพร นามบุปผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางอุณโลม แก้วก่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาวอิสรี รักไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวศุภสร เครือทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางเสาวภา สุขเฉลิมชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายณัฐธนวรรธน์ บุญจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวสุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวบัวหลวง สัจจะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางนิตยา เริงสุขเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางจรรยา นิลเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายกรกฏ ธรรมโหร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวพัชรินทร์ สมร่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวหทัยรัตน์ นาราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางกุลธิดา ไชยยงค์  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาวรสริน รุ่งกิจธนสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายวราวุฒิ นวลคำสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายอัชฌา จันทร์สุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
71 นางอารยา ขันทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสาวสาวิตรี อุตมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวนิลาวัลย์ บุญประคม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายวีรยุทธ เกษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวกฤติกรณ์ โพธิ์กลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวเยาวภา สาครเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาวเบญจพร ผลผดุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวนิภา เกตุตรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางสาวอาภัสร สมบุศย์  ครู ชำนาญการ
0
80 นางสาวกอแก้ว ทิปมะณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวสุทธิมา สมคิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวสุพัตรา มูลศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางศรีสว่าง เกษสัญชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางศิริรัตน์ จันทระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นายเอนก เกษสัญชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางสาวปิยะลักษณ์ อินหล่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายณัฐวุฒิ ชัยคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวนิระออง แก้วจันดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวปวีณา ศรีโคตรจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาววรรณกานต์ สิงหเสรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวสุธีธิดา บรรณารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางสาวศรัญญา ชูศรีโสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวจิตติญา ไชยสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายอนุชิต พรมภักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวพิริยาภรณ์ กัติยบุตร  ครู ชำนาญการ
0
96 นายจักรี แก้วน้ำคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายอนุชา ยางขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวสุพัตรา แจ่มใสดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายจักรกฤช ทาแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวสุวรรณา พลทะอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
101 นางกัลยา ปัญจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางชนานุต อุ่นมะดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางสาวธนพร สุวรรณรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางทิภาพร บุตรโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางสาวศศิวิมล คงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางเสาวณีย์ จินดาวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
107 นางสาวสุมลรัตน์ แทนโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวพัชรินทร์ ตั้งรัตนไพศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางเจนกานท์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางเกษร กิจประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นายอิทธิพล สิงห์เสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวเวณิกา ใชจอกแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นายตรีเนตร์ ชัยสมทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นายชุมพร ดอนชวนชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวกนกพร เสติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาววิลาสินี นามเสนาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นายสายัณห์ อินทมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
118 นางสาวสรชา ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
119 นายศุภกิจ พุทธา  ครู ชำนาญการ
0
120 นางวนิชา ราชคำ  ครู ชำนาญการ
0
121 นางนิลุบล ลิ้มมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นายกฤษฎา แก่นท้าว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นายวรสิต คำจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นายศรีธร มูลมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางสุภาพร ฐิติธนานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางเขมจิรา ประทุมชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นางสาวมัสยา คำใบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางสาวอนงค์นารถ กิจสามารถ  ครู ชำนาญการ
0
129 นางสิริภา แก้วสำราญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 มานพ ลาราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นายธนกฤต ช่วยแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางกุสุมา วงษ์สวรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นางละอองดาว บุญจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
134 นางสาวปัทมสุคนธ์ สุริยวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นางสุปราณี ภูมิพื้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
136 นายวิทยา สินทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นายยุทธการ พลพิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 อุไรวรรณ เจริญวัฒนะตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นายกฤษฎา โสมดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นายสุรพจน์ สมบูรณ์สิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
141 นางนงค์เยาว์ ธนาฤกษ์มงคล   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
142 นางอุทิศรา แสนมาโนช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นายกิตติ บุญปรุง   ครู ชำนาญการ
0
144 นางเพ็ญศรี พุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
145 นางธิดาวรรณ เดิมศรีภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นายอภิชาติ มีพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
147 นางสาววราภรณ์ ศรีมุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
148 นายก้องวิทย์ อุตกะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
149 นายวีระชัย เจริญวัฒนะตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นางสาวนิสา ภูอืด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
151 นายอรรถพล ปลัดพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
152 นายวิศิษฏ์ ทองสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
153 นายสานิต จงรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
154 นางอัญชลี ทิพยสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
155 นายชีวิน พลูสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
156 นางนิตยา ปานมีศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
157 นางสาวพนิดา หนูเพลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
158 นางอัญธิญา ทองอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
159 นายระวี ดีแป้น  ครู ชำนาญการ
0
160 นางสุภาพร บุญตาระวะ  ครู ชำนาญการ
0
161 นางพิสมัย ศรีภูธร  ครู ชำนาญการ
0
162 นางทิพสุคนธ์ สุทธิจักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
163 นายเทวากร ต่างโอฐ  ครู ชำนาญการ
0
164 นางสาวรวีวรรณ คงสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
28