โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 56 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 70 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -14 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองคายวิทยาคาร

จำนวน 91

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 6 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 6 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 13 15
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 8 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 12 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 3 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 3 3
0
0
0
0
  รวม 14 56 70
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
2
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
1
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
0
6
0
0
6 ศิลปะ
0
1
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
1
1
0
0
  รวม
23
7
40
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนัฐธิชา สีกุลนาวา  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาววราวรรณ จันทรประเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางเรไร โยคิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางรำไพ เลพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายศักดิ์ชัย ฐิติธนานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวอัจฉราภรณ์ ทูลมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางยุพา รัตนติสร้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางเสาวลักษณ์ ไกรศวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายศิริพงษ์ น้อยเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางณัฏฐวี ศรีอุปัชฌาย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอุษณีย์ ดีแป้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาววราภรณ์ ยุบลมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวศิรินันท์ ศรีเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางวิชุระดา กุลสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางเครือวรรณ โพธิ์พนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวเพ็ญนภา ราชไมตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางปิยวรรณ หอมสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสุชาดา ศรีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางพัชริษา เงินโพธิ์กลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางพัชราภรณ์ มูลมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางวิภาพรรณ อุณาพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายปริญญา อุณาพรหม  ครู ชำนาญการ
0
25 นางจิรภัทร อิตถาฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายกัลย์นพงษ์ ขุราษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 ส.ต.ต.สมบูรณ์ ชัยทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายเจษฎา อังสนั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางจีระนันท์ ไตรแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางอรพิน ประเสริฐ์สังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางกชพรรณ มหิศนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายนิคม ชมโลก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวทิพวรรณ ศรีสุข  ครู ชำนาญการ
0
35 นายนิวัช อ่างมัจฉา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางละอองฝน กองแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางจารุภา สาสนสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายคมสันติ ผลาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสุดาพร ผลาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางนิรดา นันทะมีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวกาญจนา ลุนสะแกวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายอภิชาต คำสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวโชครัศมิ์ หาธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายอุทัย พาโสดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายฐาปกรณ์ ฐานวัฒนกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายนิตินัย อิสรานุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวศริยา ทองนุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายวิมล พลทะอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางศุภารมย์ นกอยู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาววราวรรณ จันทรประเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางนิ่มนวล โพนพุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวพรทิพย์ เริงนิสสัย  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวนาฏชนก แสงหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางพรทิพา อ่างแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวศิริพร ธรรมครูปัทม์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาว อภิชาภร หนุนภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
5
 
รวม
27