โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 114 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 5 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 109 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่าบ่อ

จำนวน 126

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 1 4 5
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
2
0
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสิทธิโชค ประเสริฐศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางนิตยา ศรีประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางน้ำทิพย์ แสนบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายนเรศ คำทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางศิริพร แพงมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวธิดาวรรณ ไกรจูมพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาววิไลวัลย์ พรหมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวมลิวัลย์ แสนบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอัจฉรา กองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวอลิศรา พิมพ์จำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายอุเทน ทนทาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายนัฐธิกร สุวัฒนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวศิริญญา สุวัฒ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายพรหม กรมวังก้อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาววรัญญา เครือแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายภราดร หนูภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายณัฐวัติ พงษ์เผ่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาววัลลี จำปาทอง  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวณัฐริยา วงศ์โยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางจาตุพร เลพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายจีระพัฒน์ ศรีน้อย  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวศิรประภา อ่อนฉลวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายชัชวาลย์ สาครเสถียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายสมสุข ศรีเมือง  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวชลธิชา บุนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายธนากร สีขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายสำรวย วิเศษเรียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางเกษแก้ว หนูภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางวรัทยา มาร์เมท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางปิยนุช ดวงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายนพพร ศรีทองอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางปนัดดา เนินนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายธีรยุทธ ตุ้มมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวภัทรา เทพมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายทองพาส บุดดา  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวกวินตรา โลกานิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวเนืองนิตย์ สีสะเทือน  ครู ชำนาญการ
0
38 นายวสันต์ พินิจมนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาววิมลรัตน์ บุญยืน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางอภิญญา วานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวธนิกานต์ ศรีต้นวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางนันทรัตน์ เข็มอุทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางพิชญานี สรรพศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางชุติมา ภาษาเวทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายครรชิต เทพวงค์ษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางกนกอร ทิพยโสต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาววราภรณ์ วงศ์ไชยา  ครู ชำนาญการ
0
48 นางแสงเดือน จันทร์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวศิริพร เถือกคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวอรวรรณ พุทธโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายตรีภพ นามบุปผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวกรรณิการ์ ระวิโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาววิมลวรรณ ลักษณะสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางไพจิตร สุขเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางอนันท์ ศรีโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางรัชนี กุลสิทธาวิเวท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายเชาวรัตน์ ศรีชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายธีรพงษ์ เครือแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายชานน ตรงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางรัชนก สุบิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายวัชระ ปะติโก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาววิภาดา คำผาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางจารุวรรณ ตุ้มมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางขนิษฐา ศรีบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายวีรยุทธ วาทยะจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวชนิดา พรรณรังษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวสุจิตรา วงศ์รัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางมะลิ พ่อค้าช้าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสาววัชราภรณ์ คนยืน  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวจุฑารัตน์ พรมมา  ครู ชำนาญการ
0
71 นางกฤติยา จงรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวยลดา ลือชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวอมรรัตน์ โคตรชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายสุทธิรัตน์ ตันเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวสะใบคำ ทองอุบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางไพรินทร์ สีลาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาวธิติสุดา แก้วหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายนิคม เคหฐาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายอภิวัฒน์ โกสิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางกรรณิกา คำทะริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นายสันติ แซงบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาววัฒนารมย์ พรหมมา  ครู ชำนาญการ
0
84 นายเอกวิทย์ อมตฉายา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายสุริยา ห้าวหาญ  ครู ชำนาญการ
0
86 นายวันชัย โสภาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสาวขวัญหทัย โคธิเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวปนัดดา ช่วยค้ำชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวมัทนา ทองจบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายธรรมนูญ ผ่านสำแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางวิมลจันทร์ ปานขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายเจษฎา ขามรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวเยาวเรศ อาจนาวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางสุภลักษณ์ ผิวนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาวอัจฉราพรรณ โมรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสุภาพร ทับทิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางสาวอุบล ชูรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
98 นางสาววชิราพร บุนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวศิวรรณ อะวะตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายสรไกร พรูแล่นเร็ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายอธิวัฒน์ แก้ววงศา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางชมัยพร ถิ่นสำราญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นายเทพฤทธิ์ สุดจริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นายสุวิทย์ ดวงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางสังวาลย์ นามสีอุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นายภักดี วงษาเนาว์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก  ครู ชำนาญการ
0
108 นายวิทยา จอมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวชินมนา อินทรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นายจีรชัย แก้วผาบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวสุวณี ชะนะไล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวสุวิมล โพธิ์ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางปิยะธิดา วงศรีทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นายคำนึง เลื่อนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
11