โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เดื่อวิทยาคาร

จำนวน 21

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 0 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 6 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
5
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเสาวนีย์ โคตรชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวอภิญญา จตุเทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายปุณณพัฒพล เวียงสิมมา  ครู ชำนาญการ
0
4 นางปราณี มูลสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายพิทยา ณ หนองคาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายธัญญมิตร มูลสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายจิรทีปต์ บุตตะราช  ครู ชำนาญการ
0
8 นายธนากร อัปปะมะโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสมบัติ พุดนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายนิรันดร พันธ์ทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายประวิทย์ สีดามาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายกิตติวัฒน์ วงษ์พุฒ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวพัชญ์ชิสา อภิกุลวราศิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวศิริขวัญ วันทาวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นายสมเจตน์ คุณความดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายปฏิพล ประชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาววิลาวัลย์ ลาแพงศรี  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
4