โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 76 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 77 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชุมพลโพนพิสัย

จำนวน 136

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 6 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 13 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 8 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 14 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 5 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 25 52 77
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
3
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
5
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
2
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
10
0
0
6 ศิลปะ
2
1
1
1
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
4
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
21
15
40
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวปัทมา คำภูแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 ธนากร ทองธิราช  ครู ชำนาญการ
3
84.00
3 วรรณภา ธรรมขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายสมร มาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวกนิฎฐา ธนุการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายธนภณ อุ่นวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวมยุรี สุวรรณรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพิทธยาภรณ์ มาตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายทวิชัย ผาน้ำคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางวรรณรัตน์ อินพินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางหนึ่งฤทัย อุเทศ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางละอองทิพย์ พลทะรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวพเยาว์ โอภาส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายณัฐพล หวานเหย  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวเกศรินทร์ ดีแสน  ครู ชำนาญการ
0
16 นายจีรวัฒน์ ศรีชัยชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวจันทนา กลมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวมัณฑนา ศรีสุจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายนิติคุณ พลแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางพิมลจันทร์ กิตติรัตนบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายเนติ บุญพิมล  ครู ชำนาญการ
0
22 นางนงเยาว์ อันทรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวยุภาพร แวดล้อมธนบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางมาฆวรรณ คำพูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายประครอง ดวงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวสุภลักษ์ เสมอสมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางจินตนา โนนวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสงกรานต์ ภาคี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางอรัญญา บริจาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวสาลินี แสนสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางประภาขวัญ บุญพิมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายประดิษฐ์ สุวรรณวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวธนิยา ธรรมวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสกาวรัตน์ หริมเทพาธิป  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวศิริรัตน์ บุญตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายณัฐพงษ์ ภูชมศรี  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวรุ่งอรุณ เพ็ญกุลกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางนำนภา บุญสอน  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวนันทิยาวรรณ สรสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายศักดิ์ชัย อึ้งศิริวัฒนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสมจิตร วิเศษสุนทร  ครู เชี่ยวชาญ
0
42 นายคำพัน โอตาคาร  ครู ชำนาญการ
0
43 นางกัญญา โยธิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวปานตะวัน ประวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายพลนิกร สุกรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายวิทยา อินกง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายสุรชัย สุกใส  ครู ชำนาญการ
0
49 นางธนาภา คูโพนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางไพลิน ประเสริฐศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวอินทิพร จิรฐานิด  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวจิราภา ศิลาคม  ครู ชำนาญการ
0
53 นางบุษบา เตชะศิรินุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายประนอม เคหฐาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสุดารัตน์ อริยะศิริวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
56 นายอนุชาติ ทองจบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวทวีพร ปทุมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวกุลชา เทศศรีเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายสมบัติ ตันนารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางกาญจนา ทองจบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายวิชชา ไชยเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางจิตรามาศ คำดีบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาววาสนา ธนูนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายปฎิพัทธ์ บูชากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวจันทร์เพ็ญ โคตรภูธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางภิญญาพัชญ์ ชัยกิจธนพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวลัดดาวรรณ แก้วม่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางลักษณา ทองแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายยุทธพงษ์ โฮมหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางญานิกา รอดถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาววรัญชรี มั่นสนธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางเพ็ญนิภา บัวคอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวเพ็ญนภา ทองแสน  ครู ชำนาญการ
0
74 นายสุริชัย โคดเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางสาวยาจิตร์ เบนเนตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางชื่นจิต สิงหศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
6
 
รวม
27