โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เซิมพิทยาคม

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 5 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 5 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 23 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
3
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
5
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกรรณิกา สุขรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาววนิดา ลมมนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวพัชรี สอนโก่ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางนงค์คราญ ชายสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุนภา อุปทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายเอกชัย ฤทธิธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวนิตรยา สุวรรณเพ็ง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางแสงจันทร์ เขจรสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางมะลิวรรณ รู้เจนทร์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวพรรณราย พิมพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางรวมสัน หอมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางรุจิรา ขามใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายเสกสรรค์ พิมพ์ผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายอุดมพร ศรีหาตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวโสภามณี วิบูลย์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายเดชา กุลฉะวะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวจิรารัตน์ จองบุดดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางกุหลาบ ชาติอดุลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาววารุณี นิลมาตร  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวบัณฑิตา กล้าวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางโสภาพร แก้วฝ่าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายเอกธนา แก้วไวยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายชัยวิชิต ทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายวีระชาติ ทะแยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวอินทนิล โคตะพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวยุภาพร พลเตชะ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางรสรินทร์ พยุงวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางรัศมี ฐาตุจิรางค์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางปิยานุช สุวรรณไตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสุชาดา ศิริกัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
4