โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 34 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 0 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 34 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปากสวยพิทยาคม

จำนวน 38

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 0 0
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายมารุจน์ แก้วก่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายนันท์สุภา ชนะพจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวพัชราภรณ์ จันทวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายเล็ก กองทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวอรวรรณ ศรีบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวประกาย เครือเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวิชชากร บัวป่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางจิราพร ธีระสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางไพรรัตน์ ศรีจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวดุษยมาศ บุตรโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายพูนศักดิ์ บุทเสน  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสุชานาฎ คำพินันท์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวณัฐฐามาศ คุณดิลกคงคา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสุธารัตน์ อุทัยแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางบัวไล ขันทอง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางประภัสสร ยอดคีรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสมฤดี สิมงาม  ครู ชำนาญการ
0
18 นายอนุวัตร เทศศรีเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายวิชานนท์ ฝ้ายขาว  ครู ชำนาญการ
0
20 นายสมศักดิ์ ตานุชนม์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางณธิดา แสนภูวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสลักจิตร เฉิดฉาย  ครู ชำนาญการ
0
23 นางศิริพร ธรรมครูปัทม์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายดนัย เฉิดฉาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสมพร ผมไผ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 ว่าที่ ร.ต.ภูวรินทร์ แสนภูวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวศุภพิศ ศิริกิจ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางกัลยา ทุ่งลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาววารุณี พงษากลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวจรรยวรรธน์ วงศ์ชาญศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางณัฐพร สายทอง  ครู ชำนาญการ
0
32 นางเกษมณี สะอาด  ครู ชำนาญการ
0
33 นายเอกบุรุษ จันทะวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวณิศรานันท์ ขันทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
7