โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ร่มธรรมานุสรณ์

จำนวน 21

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 12 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
2
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวดรุณี ธรรมรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายเชาวลิต ไชยขันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
3 นางเทียนทอง แสงกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
4 นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์ดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
5 นายเสกสรรค์ คำเมืองแพน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสิทธิกร คำอ้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวอนุสรา ภิรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
8 นายอภิวัตร์ มีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
9 นางสาวศรีสุดา โสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
108.00
10 นางสุกัญญา อินทรโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
11 นางสุณัฐฌา มูลทุ่ง  ครู ชำนาญการ
3
24.00
12 นางพรรณา พรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
13 นางจุฬาลักษณ์ เนื่องไชยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
14 นางประรารี คำเมืองแพน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
15 นางหนูพิศ ถิ่นนาร่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
16 นางสาวณัฐภัค สีสวยหูต  ครู ชำนาญการ
1
12.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
3