โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 32 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 34 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : น้ำสวยวิทยา

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 8 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 6 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 3 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 24 34
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
6
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางฐิชารัศม์ อินทร์ชั้นศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวสุวรรณี คำเมืองคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวสุกิตรา บุภู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายวิเชียร เวียงบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสมพล อาษาพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางนวลปราง มะโยธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางภาวิณี อำภาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวนิลเนตร นาสมโภชน์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางรำไพ ศรีทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางฤทัย ศรีภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
11 นายนัทพงษ์ โคตะมา  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวกาญจนา กาลบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางพัชรินทร์ พิทักษ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวอาภรณ์ รักไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายเอกภักดิ์ ฉ่ำมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสมเกียรติ ศรีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายเอนก ไชยคำหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายปริยะ ศรีทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสายสมร ดลจิรพิสิฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางภัสรา กั้งโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางศริญญา ทหารนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวธัญญารักษ์ ศรีไสย์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางเกษม พิลาดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสุพรรณ พิลาดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวกุลจิรา โพธิพรหม  ครู ชำนาญการ
0
26 นางอรุณณี พรหมโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางวราภรณ์ คำแพงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวจิราภา ธิโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวเนตรชนก ปาระศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางเมธาพร บรรเทาพิษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายอนุภาพ ดอนเกิด  ครู ชำนาญการ
0
32 นายสุริยา พงษ์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
10