โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วังหลวงพิทยาสรรพ์

จำนวน 52

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 3 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 1 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 18 17 35
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
1
0
0
0
6 ศิลปะ
3
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
22
4
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 พรรณี หอมทอง  ครู ชำนาญการ
3
36.00
2 นางวิรัชยา บุตรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 กฤษณะ ทุมซ้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 จีราวัฒน์ แท่นหิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นีรนุช มะยุระยอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางดวงแข นามแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 ฐิติชญา วรรณวัลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวพักตร์พิริยา ศรีสาร  ครู ชำนาญการ
3
36.00
9 นายเอกลักษณ์ ดงสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 กิตติชัย บุตรโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 กัตติกา พันพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 อนุธิดา มะโรงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 อัญชลี พันธุ์แวงมนต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
14 ชนาธิป โสภาพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 ศตวรรษ วงษ์ตาแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายปริญญา ดวงสิมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาววาสนา ศรียอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายธนากร จันดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 ชาติสุพงษ์ ภูลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 พิสิษฐ์ พิมพาเลีย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
21 จุฑามาศ นาพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวอริสา ไชยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 พิพัฒพงษ์ สุวรรณโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 อภิชาติ มาตรสีกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางบัวพิศ ภักดีวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 ธนากร สงวนศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางยุพิน ศรีเรือง  ครู ชำนาญการ
1
6.00
28 พิชญ์ชาญ์ วัชรเดชากูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 สาคร ศรีเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางเทวี นางาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางฐปนรรฆ์ อุทุมพิรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวชลธิชา เมฆวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายอนุชม นามโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวจุฑารัตน์ ชานุชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวสุพัตรา โคตะวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5