โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 20 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 22 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ประชาบดีพิทยาคม

จำนวน 39

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 11 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
7
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวิทยา มูลเมือง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางดาหวัน มูลเมือง  ครู ชำนาญการ
1
50.00
3 นางสาววราภรณ์ สีตะบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
4 นางสาวศุภภา สุวรรณวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายธวัชชัย กุนเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
96.00
6 นางสาวสงเมือง ตังทนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนัฐนันท์ มาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางรัชนี ดุลย์แสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
9 นายไวย์โชค พลศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
36.00
10 นายภูมินทร์ คำอ้อ  ครู ชำนาญการ
0
11 นายสุภกริษฐ์ แก้วรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
12 นายนิติชัย ขุนจันทร์ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวนิภา วันทองสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวดลพร เพ็ญไพบูลย์เสถียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายพรรณ บุทเสน  ครู ชำนาญการ
0
17 นางธมลวรรณ เเก้วรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางชลธิชา นามวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นายชาคายัน จำปากุล  ครู ชำนาญการ
0
20 นายพัฒนา พฤกษชาติ  ครู ชำนาญการ
0
21 นายเชษฐาร ไชยคำาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวสุกัญญา เคณาอุประ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
26.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
9