โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 172 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 57 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 115 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ผดุงนารี

จำนวน 204

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 21 21
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 4 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 0 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 10 15
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 5 5
0
0
0
0
  รวม 11 46 57
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
19
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
14
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
4
0
0
  รวม
7
3
47
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสงวนศักดิ์ โกสินันท์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายวิทยา ศรีศาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางประสพพร อันบุรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวชาริณี สุวรรณแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางพรรณิภา กมลปรีดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางบุษราภรณ์ ชาวทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายเชญย์ จาดบุญนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางกุลวรรณ สวนแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
11 นางปภาดา ราชมุลตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเกษณีพร เพียรธารธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายเสาร์ รัตนเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวสุภัทรา ทะบันแดน  ครู ชำนาญการ
0
15 นายประยูร ทวะชาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางวิรัญญา ทุมวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางธนิดา รังเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวสุกัญญา ขันหนองจอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางศิริพรรณ ศิริบุญนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางธัญภา คณาศรี  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวลดาวรรณ สุทธิสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสกล มาบุญธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางรัตนา บุญทานัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวมยุรี บุญโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางจันทร์เพ็ญ ศรีพิมพ์สอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางนิชนันท์ ไชยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางรัตนาภา เรืองวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางเกสรา ประเสริฐศิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางทักษิณา เจริญศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางจิรฉัตร เกี่ยสุวรรณศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางนาตยา นาศรีเคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสมานจิตร นิสังกาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายประหยัด ชูประทีป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายวรยุทธ จันทมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวญารุณี ศิริกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางจริยา พิพิศจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายชาติชาย พุดลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายสุริยะพงศ์ พงศ์สิทธิศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวเพ็ญสิริ อินทะตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางดัชนี จันทจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางปุณิกา เข็มพิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางกมลวรรณ ดวงอ่อนนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวสุภัทรา เย็นเศรณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายชวยศ วีริยินทะ  ครู ชำนาญการ
0
45 นางกรรณิการ์ ค่ายหนองสวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางปิยนุช ดาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางเรไร สุปัญบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางวัลภา แก้วกียูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางอรวรรณ สร้อยคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายคมสันต์ ไชยบุดดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสุรีพรรณ ชูประทีป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวนงลักษณ์ วิเศษศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางปุญกานต์ คำทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางกฤษณา เสนาวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายสุทัศน์ วีระกิตตินันทน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางบังอร โภชนิกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวปทิตตา อุทัยดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางวัลลภา พงษ์ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสุธิดา จำปาเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางไพวรรณ สารารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางนิรชร ปรุงฆ้อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางวราลี นิลนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางอัจฉริยา ธรรมแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวอาทิตยา ทาขุลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายสมศักดิ์ วรรณศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นายประสิทธิ์ จิณโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางไกรศรี โพธิ์สิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางพิมพ์วิไล ศรีสุภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายสุทธิพันธ์ ฮามคำไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางเสาวณิต ทัพโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาวรัตนพันธ์ ศรีเคนขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นายวัลลภ คำแท่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาววิระวรรณ เจริญศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นายณรัฐ จันทจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางปิยนาฎ มาคิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางอรอนงค์ เดชโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางปนัดดา ศรีสะอาด  ครู ชำนาญการ
0
78 นางจุไรรัตน์ ธนยั่งยืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางฉวีวรรณ เวชชัชศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาววิชุตา ไลออน  ครู ชำนาญการ
0
81 นางสมพิศ อรรคฮาตสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นายสุรเนตร รังเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสุดารัตน์ รังเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางกุลณัฎฐา คล่องวาจา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นายอภิเดช พันธ์แซง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
86 นางสาวรัชนียา ศรีรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางชลาลัย ตะวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางวัลภา ภูมิศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นายดุสิต วรวัฒนธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นายชุมพล โภชนิกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางสาวชญานิตย์ ยศพล  ครู ชำนาญการ
0
92 นายพิเชษฐ ทัพโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นายเจริญ อินศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางปัญญดา วิทักษบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นายสุเมธ เทียงดาห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางฐิติญารัตน์ คลังพระศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางอุบล วิมุกตานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางชมพูนุท คำสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางณัฐญา สาพิมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางปิยกุล จันทเขตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางสาวกุศล สวาทพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางสาวพูนสุข สมดี  ครู ชำนาญการ
0
104 นางกฤตยา ปาปะไพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางจุฑารัตน์ กฤติวัฒนพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
106 นางเสาวนีย์ ศรีเศรษฐา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางวริน ภูสิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางชวนพิศ เหมพนม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางสาวสายสมร ทองก้านเหลือง  ครู ชำนาญการ
0
110 นางสาวทับทิม ประมูลจะนัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวจิตรานันท์ นนจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางวิไลลักษณ์ ธนสีลังกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางภัทรภร ภาวะหาญ  ครู ชำนาญการ
0
114 นายอุดร นามษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางจารุวรรณ อักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นายวรวัฒน์ เมฆเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวชดาษา อ้วนพรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นายทวีพงษ์ จูศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นายสถาพร ภูผาใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นายจักรศิลป์ พาไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสาวกุลขวัญ โอษะคลัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาวสิริแพรว คงสบาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสีญวน แฝงสาเคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางสาวธนิษฐา ชนะบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางวิลาวัลย์ ภูสมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางสุภาพร จำปามูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาวนิตย์รดี เซาระกำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นายพรจิระ ทองกอง  ครู ชำนาญการ
0
129 นายวรเชษฐ์ พรทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นายสิทธินนท์ ทุมลา  ครู ชำนาญการ
0
131 นายกิตติวัฒน์ อะโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นายธนกฤต สุวรรณศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นางหทยา แสงดำรงรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
134 นางสาวโอภาสี ถารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นางสาวชนิดา ยศพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นายสุนทร คำภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นางสาวบัวพันธ์ ดงตะใน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
138 นางนภาพร หลี่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
139 นางสาววรรณภา พงษ์ซื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นางสาวณฐมน ธนกนกนนทณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
141 นางสาวพัชรี จันหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นางสาวกุลธิดา คำทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
143 นางสาวนิภารัตน์ ศรีมาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
144 นางสาววารุณี ไชยรงศรี  ครู ชำนาญการ
1
12.00
145 นายนิติพันธ์ หารศรีภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นางอัญชลี โมฆรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
147 นางสาวรสสุคนธ์ แสงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
148 นางจิตตรา พิกุลทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นางสาวศิริพร จันลา  ครู ชำนาญการ
0
150 นายประยุง ภูศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
151 นางนิภาพร ศรีสุภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
152 นางอมร เสนาลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
153 นางสายหยุด วันนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
154 นางสุวนีย์ ถึงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
155 นางนงเยาว์ เรืองศรีมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
156 นางจินตนา บุตรนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
157 นางวรรณนิภา บัญดิษฐตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
158 นางสาวปนัดดา นันทเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
159 นายธนวัฒน์ ปานงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
160 นางสาวชุติพัฒน์ สมปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
161 นายณพงศพล เครื่องพาที  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
162 นางสาวดารวรรณ โสภาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
163 นางสุรางค์ ซ้ายสนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
164 นายวิชิต โพนกองเส็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
165 นายโชคชัย พลชำนิ  ครู ชำนาญการ
0
166 นายดนัย ยิ้มอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
167 นางสาวนฤมล ศรีภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
168 นายเศกสรรค์ วัฒนบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
169 นางภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
170 นางสาวจันทมรี ไปหนี้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
171 นางสาวสิรินันทา สุนทรศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
172 นางเอื้อมพร ทัศน์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
10
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
10
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
13
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
9
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
8
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
6
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
8
 
รวม
80