โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มิตรภาพ

จำนวน 30

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 5 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 4 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 19 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
5
20
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจินตนา ธนะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
2 นางสาวนันท์ณรัตน์ สัมพันธ์  ครู ชำนาญการ
1
99.99
3 นางพรรณงาม จันอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
80.00
4 นางบุญส่ง ถนอมสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นายธีระยุทธ ศรีนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางประนม โพธิ์ไพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
7 นางอนงค์ เศษรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายบุญทัน โพธิ์สิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสุภาพร พลเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายบรรจบ แสนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางคำพูล ทิพยมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
12 นางสุดใจ จันทะเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
13 นางสังวรณ์ ปรางประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
14 นางสุคนธร คำสีหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
15 นางวริทยา ประภาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
16 นางบุปผา ชนะบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
17 นางนิตยา ศรีสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
18 นายประภาส ทิพยมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
19 นางไพฑูรย์ รัตนพลแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
20 นางปรียาภรณ์ รักษาบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
21 นายพิชญา แสนเยีย  ครู ชำนาญการ
0
22 นางปุณญนุช อุดทารุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
23 นางสาวกาญจนี มุลนี  ครู ชำนาญการ
1
40.00
24 นางสาวกรรณิการ์ อินตำแย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
25 นายชวลิต ทับสีรัก  ครู ชำนาญการ
0
26 นายโสภณเกียรติ ศรีภิรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
15