โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 190 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 220 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -30 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สตรีศึกษา

จำนวน 276

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 23 26
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 18 29 47
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 40 57
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 20 21
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 31 33
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 6 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 3 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 7 7 14
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 4 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 56 164 220
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
3
20
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
6
37
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
4
47
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
21
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
4
27
0
0
6 ศิลปะ
0
0
9
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
6
0
0
8 การงานอาชีพ
3
2
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
3
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
21
20
179
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวชิระ โคตะโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางวิไลวรรณ นามเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายฉัตรมงคล เลิศลำหวาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายพรหมจตุรพักตร วรขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายเอกรินทร์ ศรีผ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวกรรวี ณ. เมืองสอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางเยาวลักษณ์ มิ่งโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางศิริลักษณ์ คามวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวพัชนี สุริยพันธ์ุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายยศ เทียนทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสมาน ศุภคุณภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุกัญญา บุณยทัต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
15 นางวชิราภรณ์ ศรีพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายวิชยะ บุญยะโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
17 นางวัชราภรณ์ ไชยวงษา  ครู ชำนาญการ
0
18 นายชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาววรวาส หาญอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสิริรัตน์ สำราญจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางอุษณียวรรณ เพ็ชรโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายพิวัฒน์ แฝงสะโด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายสุเมธ จันทรสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางพวงพิศ นาไชยโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสุดารัตน์ หมายประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางศุภลักษณ์ เวียงสีมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายสมชาย แสนทรงศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสมชาย มูลมั่งมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายกิจจา มุขพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
30 นางณัฐชานันท์ ธงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสุภาวดี แดงวิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางศศิวิมล เอี่ยมแบน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางอนงค์ บัวพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางแหวนเพชร วรรณสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวชมพูนุช ทิพนัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวนิภาพร นาอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางวัทธนา เทียนทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางศันสนีย์ มุสิกวัน  ครู ชำนาญการ
0
39 นางจินตนา ศรีสุขกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางรุ่งทิพย์ ทองอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายสมภพ เฉลิมแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายปรัชญา รุ่งศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายวิชัย ศุภคุณภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางเนาวรัตน์ เฉลิมแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายสุภาพ ภูดินดาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางอรวรรณ ภูกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายอาคม สุทธิประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
48 นางช่อเอื้อง รัตนวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
49 นางเบญจมาศ มุขพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
50 นางสาววชิราพร ภูริพันธุ์ภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางชุติกาญจน์ สุดบนิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวจันทร์ฉาย เศษแสงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางพัชราวดี ประกอบแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายประหยัด ปรินทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางฐิติรัตต์ พูลลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายพิศิษฐ์ ทิพย์อักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางมากาเล็ตร สีหานาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางวลิดา จันทรสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวกมลวรรณ ปาณีนิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางยูนิส กุลคำแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
46.00
61 นางจรรยาพร ดอว์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวเบญจมาภรณ์ ใจหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางรัชสุพร อรัญมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสนิดาภรณ์ พันธ์หนองหว้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
65 นายปฏิภาณ กันหาชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายชาตรี สวัสดิ์พาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางขนิษฐา สิทธิศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางพิมพลักษณ์ ไสยสุภีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางกมลภัทร ประเทพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางศุภชาดา ฌานพิพยดำรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางนฤมล เมืองหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นายสมศักดิ์ ปานเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางจิระภา ชาไกรยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาวพรพิมล หลักคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางสลักจิต วิไลลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางภรณี โสดาทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางเดือนฉาย พรสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
78 นางวิริยาภรณ์ พวงศรีเคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางกมลพร สาศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นายปริทัศน์ พิชิตมาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางกิตติมา ธรรมราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางแหลมทอง ชินรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสิริวรรณ โพธิสาขา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
58.00
84 นางปภากร มะณีแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางสการินทร์ เศรษฐากา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางอรนุช สุวรรณโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสุภิญญา มีกระแส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางสาวสมใจ ธรรมขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางปัทมาวดี พันธะไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางศรีสุภาพ ประพันธมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นายวิเชียร คลังพระศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
92 นางจิศดา ยิ่งทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นายอดุลย์เดช ศรีพิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางสาวอนัญยา ภักดีศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาวสมปอง สุรเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นายสมพาน จันไชยชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นายเทพวุฒิ วิทยาวุธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางสาวปัฐมาภรณ์ นทีศิริกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางมะลุลี สุทธิประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางสาวนุชนาฎ กิจจาวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางพิกุล แผนสุพัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางบรรจบ ไชยชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
103 นางกุหลาบ คลังพระศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
34.00
104 นางสาวอมรรัตน์ กรมรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาวยุภาภรณ์ เจริญเขต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวชฎาพร สระเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวธรรมนาถ จ้อยนุแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางธนพร สนามพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางขวัญสุดา วิเชียรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางณิชาพัฒน์ วิมลสถิตพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
76.00
112 นางสาวอำภาพร ศรีสารคาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางดุษราภรณ์ สุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
46.00
114 นางสิริการณ์ รุ่งศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางฐิติกานต์ เค้ามาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางสาวชฏากาญจน์ รักการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางภิส์พิมพ์ พันธุ์โยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางวชิราภรณ์ เฉลิมแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางอินทิรา พัฒนเศรษฐดิลก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นายนพดล เทียมเมืองแพน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางจิตสุดา อาวรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางบุญชนก ศรีสารคาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางณัฏฐิณี พื้นชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางเพียรลัดดา นิลผาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางพิศสวาท ศรีสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นางรัชนี จันทรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 นางสุปราณี หอมไกล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นางอาทิตยา วงสมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นางศิริพร สิงห์เสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นางสาวโศรญา สารบรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางรัชฎาพร สู่สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นางสวาท พิมพิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
134 นางสุวจี รัศมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นางประกาย แก้วกาหลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
136 นางแสงทิพย์ อรรคเศรษฐัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นางวรรณา ประชานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นางศิริวรรณ โลหาวุธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นางสุมาลี กำเนิดแวงควง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นางสุพัตรา กิตติโฆษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
141 นางประภาพร จันทร์เสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
142 นายพิทักษ์ ปรักมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นางธันยพร จุ่นหัวโทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
144 นายทิวานนท์ อุดคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
145 นางสุภาพร ไชยโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นางสาวสุกัญญา วุฒินิรันดร์กูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
147 นางสาวธิดารัตน์ เจนเชี่ยวชาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
148 นางสุปราณี อินทพิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นางสมฤดี มะลิซ้อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นายณัฏฐพงษ์ สุดาเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
151 นางปานรดา บัญหนองสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
152 นางพิกุล นามปัดสา  ครู ชำนาญการ
0
153 นางพงศิณี คณาศรี  ครู ชำนาญการ
0
154 นายรัฐพล แสนมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
155 นางวิไลวรรณ นามเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
156 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พลเยี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
157 นายนพดล กาญจนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
158 นางรัศมี วงศ์วิลาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
159 นางจงกล ธนะมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
160 นางศศิยาพร วิพากย์เดชา  ครู ชำนาญการ
0
161 นางขนิษฐา วีรธนศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
162 นายศรีศักดิ์ ครุธวงค์  ครู ชำนาญการ
0
163 จณิศณัชชา แน่นอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
164 นางสาวอัญชลีรัตน์ รอดเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
165 นายอนุชิต ธรรมราษฎร์  ครู ชำนาญการ
0
166 นางนิกร ดวงวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
167 นายพรหมจตุรพักต์ วรขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
168 สายสมร ภูคดหิน  ครู ชำนาญการ
0
169 ภูวเดช แฝงสะโด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
170 รำไพ รูปใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
98.00
171 ชัชฎาภรณ์ พิรุณโสภา  ครู ชำนาญการ
0
172 ชูศักดิ์ โสชะรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
173 ฉัตรมงคล เลิศลำหวาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
174 รัตนา ปะระทัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
175 พรัตน์ดา พนมเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
176 อรวรรณ ศรีบุญเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
177 พจมาน พิเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
178 ภัทรพร ดลเจือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
179 สิรินทรา มาศวรรณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
180 สุภาวดี ธาตุคำภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
181 นางสาวนรีรัตน์ เบี้ยพัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
182 นางสาวณัชชารีย์ บุญเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
183 นางสาวนับเดือน บุตรละคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
184 นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
185 นางสาวอรอุมา ไพรพฤกษ์  ครู ชำนาญการ
0
186 นางธัญญารัตน์ ทุมอนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
187 นายอนุชา สายสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
188 นางสาวดวงดาว สังฆะมัย  ครู ชำนาญการ
0
189 นายชัยวัฒน์ ยลรดีโฆษิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
190 นางสาวสุทธิรัตน์ เฉลิมแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
13
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
9
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
7
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
8
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
12
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
9
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
13
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
13
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
15
 
รวม
105
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0