โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 35 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 40 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

จำนวน 66

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 7 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 1 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 2 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 20 20 40
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
10
29
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายธิบดี เพชรสม  ครู ชำนาญการ
0
2 นายชูชาติ บุญบรรลุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางอัจฉริยาภรณ์ อินทะเนน  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสุภาวดี ยุรชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวรรณภา จัดสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางถนอม บุญพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวารุณี สายโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสรวิชญ์ บุตรพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางปาลิดา ไชยกุมาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายจำรูญ ศีรษะภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสมบัติ เพ็งนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายบุญตา ศรีอนุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางฉวีวรรณ จุรุฑา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางกุลฤดี ชิ้นเขมจารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสุรพงษ์ ชมภูบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายศิวกร ไชยกุมาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางมนทกานต์ อุดมทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายชำนาญพงษ์ โชติรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวศุพัชรียา เสนารัตน์  ครู ชำนาญการ
8
96.00
20 นายอภิชาติ นระศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายวิชญะ ปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
22 นางรุ่งทิวา อุบลเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
23 นายวีรพันธุ์ จิตรมานะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายเรืองยศ เวียงนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางพรรณี พันธะพุมมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวเกณิกา อุตรชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางมะลิ ศรีสารคาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายนิคม จันทะโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายอภิชาติ จันหัวนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวปภัสรา เจริญอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายภานุพันธ์ ศรีวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
32 นายธงชัย ทองสุพล  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสมหมาย ส่อยสีแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายชำนาญพงษ์ โชติรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวศุพัชรียา เสนารัตน์  ครู ชำนาญการ
8
96.00
36 นางรัชณีย์ ธนสีลังกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
17