โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 40 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 42 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ขัติยะวงษา

จำนวน 49

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 5 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 28 42
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
1
38
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุเทพ ชมหมื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
2 นางสาวสุภาภร วิเศษปัสสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
3 นางภควดี เพียรสงวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายรังสรรค์ ประชุมวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวเทพนม มูลสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
6 นางกรองทอง พลเยี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
0.00
7 นายรัตนสิทธิ์ สาระรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสมคิด เอื้อมสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางตุ้มทอง กล้าหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางนาควดี โสภาพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวนิสาชล กองปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางทิพย์ รุ่งบรรเทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
13 นางมัฌชิมา โรแวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
12.00
14 นางสาวจุฑามณี นิลผาย  ครู ชำนาญการ
3
0.00
15 นางสาวทิพยวรรณ วิรัตนจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางพรสวรรค์ นนทะภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางอรวรรณ รุ่งวิสัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
0.00
18 นางสิริลักษณ์ กลางสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางรัตนาวดี ยนต์ดัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายสมชาย วงศ์เพชรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
0.00
21 นายชัยชนะ ยิ่งรัตนสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางครีภัทร์ นัวร์ฌอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายชุติพนธ์ สูงสันเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางจรี พลคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางพวงเพชร นรทีทาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางทัศนี อาวรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางจุฬาพรรณ ชุมพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายศุภชัย ศรีจักรโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายกิตติ แก้วกิจติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางนันทิยา อนันตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายสิรวิชญ์ ชาไกรยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวสุวิมล วงศรีเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายชูศักดิ์ ปันต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางวรลักษณ์ ภาคมฤค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 ส.ต. พงษ์ศักดิ์ สิทธิ์ศาสาตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางรัตนา จุ้ยวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสุพรรณี กาฬหว้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวขวัญเรือน ภูดวงดาษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางศรีสมร แสงชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายภูชิต ธีรเมธโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
18