โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 91 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 94 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : จันทรุเบกษาอนุสรณ์

จำนวน 98

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 7 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 10 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 12 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 6 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 11 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 8 1 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 7 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 37 57 94
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
10
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
15
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
3
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
2
7
0
0
6 ศิลปะ
5
0
3
1
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
3
0
8
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
21
8
64
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายนิกร คำวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายภาคิน วงศ์อาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายพงศทอง สุดชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวพนมพร ชินชนะ  ครู เชี่ยวชาญ
1
12.00
5 นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายพนม ทวีนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางพัชรา ศักดิ์แสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายยุทธนา เชิงหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสัมพันธ์ ช่อรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายชัยพร พิลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายวิรัตน์ ใจเสือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสุรพงษ์ ไขแสง  ครู ชำนาญการ
0
13 นางอภัย ปาสาใน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางถนอม พิลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางลำดวน สำลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวพิสมัย ไค่นุ่นโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายโกศล ภูศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายนิกร คำวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายภูมิพิชาติ หินไชยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวกัญญาภัค ญาตินิยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางแววตา แสงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายณัฐพงษ์ ใจดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวลมณี ประเมลัย  ครู ชำนาญการ
3
122.00
24 นางทิพวรรณ ประชานันท์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสุพัตรา วานิชชัง  ครู ชำนาญการ
0
26 นางนิภาพร สว่างกุล  ครู ชำนาญการ
0
27 นางรสริน เจริญเขต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางณัฐจิตรา ศรีวงษ์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสุภาพร ศรีสุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายชานนท์ กุสุริย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสุนจรี ศรีบุตตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
32 นายอนุชิต ธรรมราษฎร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางมัทนา พิมพ์เขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายอนุกรณ์ ประสงค์สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางพวงเพชร ดีหนองแวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสุกัญญา พิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางน้ำผึ้ง ศรีส่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางหนึ่งฤทัย ยอดดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
40 นางวรฉัตร ไตรทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายอภิรัณธรักษ์ ผลาผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายอำนาจ ก้านจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางแววดาว ใจเสือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
44 นางสุเพียง ลาดศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
45 นางประภากร จันทมัตตุการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวนิภา ศรีหนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
47 นางสมพร ศรีสนไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
48 นายปัญจพล ธิดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายบุญมา โอชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางนิจนิรันดิ์ สีสมบา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางอมร เอกปริญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายสมบัติ ตึกประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายวิศรุต สุ่มมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาววันเพ็ญ สวนงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายปกรณ์ ปกาสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางละมัย บุญภิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางนิชนันทร์ สุขหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางชณัทดา หงส์ทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสุภาภรณ์ อนันเต่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางทิวากร พลศรีราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
26.00
61 นางสาวสิริมา ไชยสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสุุจิตรา สุขสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายสฤษฏ์พงศ์ วงศ์พล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
64 นายสราวุธ เพชรภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวกาญจนา ลาดศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายกอบเกียรติ โคมารัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายนิรันดร์ ศรีวรรณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางเนตรนภา มหาพานต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางชนกานต์ เครื่องพาที  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายนิพนธ์ จันทร์เพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นายจักรี ชนะภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางปัตนี นันตลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางกิตติมา ทองเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางจารุวรรณลักษณ์ เวียงคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางนวลจันทร์ ศรีจันลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสุมาลี ชนะดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสิริยกรณ์ ศิลานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางณัฐรินทร์ คำภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวสิริยากรณ์ ศิลานนท์  ครู ชำนาญการ
0
81 นางสาวศรัญเรศ บัวสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นายอดิศักดิ์ บังแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายอาทร อุตรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
85 ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา หลวงยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายสุชาติ สว่างกุล  ครู ชำนาญการ
0
87 นางสาวนับเดือน บุตรละคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวนิตยา ไชยมหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวสิริกานต์ มูลศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวเสาวลักษณ์ ยมรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายศิวณัฐ บุญมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
28